Home About us Operational documents

Operational documents

by luklendas@gmail.com

Lietuvos  verslo  konfederacijos įstatai

Įregistruota Juridinių asmenų registre 2016 spalio 17 d.

1. BENDRIEJI TEIGINIAI

1.1. “Lietuvos verslo konfederacija” (toliau vadinama LVK ) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, kurio teisinė forma – asociacija.
1.2.  “Lietuvos verslo konfederacija” yra „Tarptautinių prekybos rūmų“ (“International Chamber of Commerce”), taip pat žinomos, kaip “Pasaulio verslo organizacija” (World Business Organisation” (santrumpa ICC) narė.
1.3. ”Lietuvos verslo konfederacija” naudoja ir tarptautinės organizacijos narystės pavadinimą “Tarptautiniai prekybos rūmai Lietuva” ir jo santrumpą “ICC Lietuva”, arba angliškai “ICC Lithuania”, vadovaujantis “Pasaulio verslo organizacijos”, ICC Konstitucija.
1.4. Angliškas “Lietuvos verslo konfederacijos” pavadinimas – “Lithuanian business confederation”.
1.5. Teisinė forma ir pavadinimas – asociacija “Lietuvos verslo konfederacija”.
1.6. ”Lietuvos verslo konfederacijos” oficialus sutrumpintas pavadinimas –  LVK
1.7.  LVK yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su užrašu: “Lietuvos verslo konfederacija”, atsiskaitomąją sąskaitą banke.
1.8.  LVK veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, LR tarptautinių sutarčių, LR civilinio kodekso, LR įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, ICC Konstitucijos ir veiklą grindžia savo įstatais.
1.9.  LVK pagal savo prievoles atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.
1.10. LVK veiklos terminas yra neribotas.
1.11. LVK finansinių metų pradžia ir pabaiga sutampa su kalendorinių metų pradžia ir pabaiga.
1.12. LVK yra socialinis partneris valstybinėms ir savivaldos institucijoms, atstovaujantis LVK narių, darbdavių interesams.

2. VEIKLOS TIKSLAI

2.1. LVK veiklos tikslas nėra pelno siekimas. LVK pagrindiniai tikslai yra šie:
2.1.1. kurti palankią aplinką verslui, skatinti tarptautinį verslo bendradarbiavimą, tarptautinę prekybą, paslaugas ir investicijas, šalinti tam trukdančias kliūtis ;
2.1.2. skatinti rinkos ekonomikos sistemos plėtrą, paremtą laisvos ir sąžiningos konkurencijos principu ir bendradarbiavimu tarp verslo partnerių;
2.1.3. sudaryti LVK nariams kuo palankesnes sąlygas verslo vystymui, skatinti veiklos visose verslo srityse plėtrą bei naujų darbo vietų kūrimą, teikti LVK nariams pagalbą vykdant ūkinę veiklą ir ją plėtojant, atstovauti LVK nariams santykiuose su valstybės bei savivaldos institucijomis, nevyriausybinėmis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis bei asmenimis;
2.1.4. rengti priemones ir projektus verslo plėtros klausimais, teikti rekomendacijas valstybės bei savivaldos institucijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms, tarptautinėms organizacijoms;
2.1.5. skatinti Lietuvos verslininkų domėjimąsi tarptautinėmis verslo ir prekybos taisyklėmis, standartais ir rekomendacijomis, rengiamais “Tarptautiniuose prekybos rūmuose”, ICC (Paryžiuje), taip pat skatinti jų pritaikymą ir naudojimą Lietuvoje šalies ūkio subjektų konkurencingumui tarptautinėse rinkose didinti;
2.1.6. ugdyti aktyvią, pilietinę verslo visuomenę.
2.1.7. didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių:
1) tobulinti šalies įmonių darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus, didinti įmonių darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių;
2) ugdyti darbdavių, darbdavių organizacijų ir jų asociacijų, profesinių sąjungų ir jų susivienijimų socialinės partnerystės srities gebėjimus, tobulinti kolektyvinius darbo santykius, skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą, informuoti ir šviesti profesinių sąjungų narius ir visuomenę apie socialinio dialogo plėtrą;
3) sudaryti palankias sąlygas darbingo amžiaus ekonomiškai aktyviems asmenims (dirbantiems arba ieškantiems darbo) derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, skatinti šeimai palankių darboviečių kūrimąsi;
4) ugdant kompiuterinio raštingumo įgūdžius, skatinti gyventojų konkurencingumą darbo rinkoje, didinti galimybes užimtumo srityje;
5) sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims pradėti savo verslą, taip pat socialinėms įmonėms plėtoti savo verslą, naudojantis finansų inžinerijos priemonėmis, tuo skatinant verslumą ir savarankišką užimtumą;
2.1.8. tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą ir prieinamumą, paslaugų kokybę:
1) didinti studijų sistemos prieinamumą ir efektyvumą;
2) ugdymo turinio atnaujinimas, orientuojant jį į esminių mokinių kompetencijų ugdymo, ugdymo programų lankstumo, įvairiapusiškumo, didesnių pasirinkimo galimybių didinimą ir inovacijų skatinimą;
3) didinti gabių vaikų atpažinimo, įvertinimo ir ugdymo efektyvumą – kurti gabių vaikų metodinę bazę, specialistų, dirbančių su gabiais vaikais, gabių vaikų atpažinimo, įvertinimo ir ugdymo srities kompetencijas;
2.1.9. skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje – sudaryti palankias sąlygas rizikos grupių asmenims įsitraukti į darbo rinką – parengti, išbandyti ir įvertinti novatoriškas ir efektyvias profesinės reabilitacijos programas
2.1.10.  tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją:
1) skatinti jų mobilumą – skatinti patyrusių ir jaunųjų mokslininkų tarptautinio lygio mokslinius tyrimus ir mobilumą, taip pritraukti aukšto lygio mokslininkus į Lietuvos mokslinių tyrimų erdvę, stiprinti jos konkurencingumą pasaulyje.
2) skatinti mokslininkų ir kitų tyrėjų aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas;
2.1.11. stiprinti socialinę aprėptį:
1) mažinti diskriminaciją darbo rinkoje, skatinti lyčių lygybę ir išvengti socialinių problemų atsiradimo, šiuo tikslu informuoti ir šviesti visuomenę.
2)  padėti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties
2.1.12. didinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje:
1) padėti įmonėms tinkamai pasirengti įgyvendinti MTTP veiklos projektus, įvertinti ir sumažinti tokios veiklos nesėkmės riziką,
2) skatinti šalies įmones investuoti inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) technologinę plėtrą, padėti įmonėms kurti naujas tyrėjų, technikų (laborantų) ir panašaus aukštos kvalifikacijos personalo darbo vietas;
2.1.13. gerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau šiame skirsnyje vadinama – MTTP) srityje:
1) skatinti ir spartinti Lietuvos šakų ir sektorių bendradarbiavimą, didinti Lietuvos verslo tarptautinį konkurencingumą;
2) kurti reikiamą infrastruktūrą žinių ir technologijų sklaidai užtikrinti;
3) stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą siekiant sukurti efektyviai veikiančią žinių ir technologijų sklaidos terpę, kuri skatintų šalies įmones aktyviau plėtoti MTTP ir inovacijų veiklą;
2.1.14. padidinti įmonių produktyvumą:
1) skatinti įmonių investicijas, kuriomis didinamas jų darbo našumas ir eksportas ar pradedama naujų produktų gamyba;
2) skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau šiame skirsnyje vadinama – MVĮ) diegti informacines technologijas ir sudaryti palankias sąlygas jų darbo našumui ir eksportui didinti; 
3) skatinti mažas ir vidutines įmones diegti šiuolaikiškus vadybos metodus ir valdymo sistemas, tuo sudaryti palankias sąlygas įmonių darbo našumui ir eksportui didinti;
4) skatinti įmones aktyviau ieškoti užsienio partnerių ir didinti pardavimą užsienio rinkose;
5) skatinti tiesiogines vidaus investicijas ir naujų darbo vietų kūrimą;
2.1.15. didinti asocijuotų verslo struktūrų teikiamų paslaugų, susijusių su verslo pradžia, verslo augimu ir užsienio rinkų plėtra, prieinamumą šalies įmonėms
2.1.16. pagerinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų (toliau  šiame skirsnyje vadinama –SVV subjektas) priėjimą prie finansavimo šaltinių – gerinti SVV subjektų priėjimą prie išorinio finansavimo šaltinių, taip skatinti naujų verslų kūrimąsi, įmonių produktyvumo didėjimą;
2.1.17. plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje – įgyvendinti pažangius ir inovatyvius projektus, skirtus vartotojams aktualioms ir naudingoms viešosioms ir administracinėms paslaugoms perkelti į elektroninę terpę
2.1.18. užtikrinti veiksmingą visuomenės informavimą ir švietimą aplinkos būklės ir kitais su aplinka susijusiais klausimais, sudaryti palankias sąlygas visuomenei dalyvauti sprendimų priėmimo procese, formuoti aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi politiką – skatinti visuomenės narius pasirinkti aplinkai palankų gyvenimo būdą
2.1.19. energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimas – skatinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą energijos gamybai.
2.2. LVK veiklos sritys ir rūšys:
2.2.1. dalyvauja ICC tarybos, komisijų, ICC arbitražo teismo bei kitų darbo grupių veikloje;
2.2.2. bendradarbiauja su užsienio šalių ICC nacionaliniais komitetais bei verslo organizacijomis, palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos ambasadomis užsienio šalyse ir užsienio šalių ambasadomis Lietuvos Respublikoje;
2.2.3. organizuoja verslo delegacijas į užsienį bei priima atvykusias verslo delegacijas Lietuvoje;
2.2.4. platina verslo literatūrą;
2.2.5. organizuoja forumus, konferencijas, seminarus, mokymus ir konsultacijas;
2.2.6. leidžia informacinį biuletenį, metodinę literatūrą verslui;
2.2.7. dalyvauja įvairių paramos ir struktūrinių fondų įsisavinime bei projektų administravime;
2.2.8. organizuoja parodas, muges ir suvažiavimus;
2.2.9. vykdo verslo informacijos paiešką ir jos pateikimą;
2.2.10. atlieka rinkos tyrimus, apklausas, verslo konsultacijas ir rengia mokymų metodikas;
2.2.11. teikia informaciją apie ICC, kitų tarptautinių verslo ir pramonės institucijų veiklą;
2.2.12. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio verslo, visuomeninėmis, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis, įgyvendinant LVK tikslus atitinkančius projektus;
2.2.13. atstovauja savo nariams valstybės bei savivaldos institucijose, ES institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, dalyvauja šių institucijų ir organizacijų steigiamų komisijų, komitetų, darbo grupių bei kitų struktūrų veikloje ir teikia pasiūlymus svarstant teisės aktų projektus, formuojant politiką, Lietuvos verslo visuomenės nuomonę aktualiais verslo aplinkos gerinimo bei verslo plėtros skatinimo klausimais;
2.2.14. teikia savo nariams konsultacijas ir paslaugas, atstovauja ir gina savo narių teises ir interesus darbo ir socialinėje, darbo saugos, kultūros apsaugos, transporto saugos, infrastruktūros plėtros, mokslo ir švietimo kokybės gerinimo, formalaus ir neformalaus praktinio profesinio mokymo, pameistrystės, regioninės, Lietuvos kaimo plėtros, maisto saugos ir veterinarijos, bendradarbiavimo per sieną, ekonominio ir finansinio raštingumo, lygių galimybių, nediskriminavimo, darnaus vystymosi, sveikatos priežiūros, intelektinės nuosavybės, asmens duomenų apsaugos, atvirų duomenų prieigos, arbitražo, meditacijos, vartotojų, visuomenės saugos, viešųjų pirkimų, migracijos, globalios Lietuvos politikos formavimo ir įgyvendinimo, mokslo ir verslo slėnių, kūrybinių industrijų, turizmo, rinkodaros, visuomenės tolerancijos, kosmoso, robotikos kūrimo paslaugų ir kitose  sferose;
2.2.15. formuoja palankią visuomenės nuomonę apie LVK ir jos narius, palaiko ryšius su partneriais ir žiniasklaidos priemonėmis;
2.2.16. kuria ir vykdo įvairias neformalaus ugdymo programas;
2.2.17. kuria edukacines ir švietimo sistemas ir jas įgyvendina;
2.2.18. kuria ir organizuoja įvairias verslo, edukacines, švietimo, klasterizacijos sistemas ir jas koordinuoja;
2.2.19. kuria ir vykdo tikslines programas ir veiklas visose savo narių veiklos srityse;
2.2.20. kuria ir vykdo aktualias programas ir veiklas visose partnerysčių su NVO ar institucinio sektoriaus organizacijomis srityse;
2.2.21. rengia ir publikuoja įvairias integruotos komunikacijos priemones (straipsniai, TV ir radijo laidos, kino filmai, leidiniai, internetiniai portalai, visos kitos žiniasklaidos priemonės);
2.2.22. rengia įvairias strategijas, tyrimus, gaires ar kitus aktualius dokumentus;
2.2.23. dalyvauja formuojant ES investicijų ir Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo politiką, priemones ir įgyvendina projektus;
2.2.24. vysto savanorysčių iniciatyvas: organizuoja savanoriškas veiklas įvairaus amžiaus žmonėms bei ugdo su savanoriais dirbančių mentorių kompetencijas ir gebėjimus, vykdo atitinkamus projektus;
2.2.25. skatina partnerystės, socialinio dialogo, įmonių socialinės atsakomybės, socialinio verslo, Socialinės įtraukties didinimo, skurdo mažinimo, kitų skaidrių ir atsakingų veiklų plėtrą ir įgyvendina projektus. Vykdo siocialinio verslo, socialinių paslaugų teikimo, socialinės integracijos veiklą;
2.2.26. dalyvauja formuojant politiką, kuria priemones, organizuoja renginius, atstovauja narių interesus  valstybės pažangos, viešojo valdymo, ūkio subjektų veiklos priežiūros konsolidavimo, geresnio reglamentavimo, sumanios ekonomikos, valstybės nekonkuravimo su verslu, bankroto, nemokumo reguliavimo, ekonominės diplomatijos, dvišalio ir daugiašalio prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo, eksporto plėtros, investicijų pritraukimo, pasaulio lietuvių telkimo ir bendradarbiavimo klausimais;
2.2.27. taip pat vykdo bet kokią kitą veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kuri neatsiejamai susijusi su įstaigos veiklos tikslais.

3. NARIAI, ASOCIJUOTI NARIAI IR GARBĖS NARIAI

3.1. LVK nariais gali būti juridiniai asmenys, asmenys, veikiantys pagal jungtinės veiklos arba partnerystės sutartis, profesinės bendrijos, nevyriausybinės organizacijos. Stojantiems į LVK narius reikia pateikti nustatytos formos raštišką prašymą. LVK narius priima ir atleidžia LVK prezidiumas. Nariai gali savo noru, pateikę raštišką pareiškimą, atsisakyti narystės arba gali būti atleisti už šių įstatų nevykdymą. Visais atvejais sumokėti mokesčiai ar kitaip gautos lėšos bei turtas negrąžinami. LVK nario teisės ir pareigos įgyjamos tik laiku sumokėjus kongreso nustatytus mokesčius. Stojamasis mokestis ir stojimo metų nario mokestis sumokami per mėnesį nuo prezidiumo nutarimo priimti juridinį asmenį į LVK narius dienos. Stojimo metais nario mokestis skaičiuojamas proporcingai nuo įstojimo datos iki metų pabaigos likusiam dienų skaičiui. Nario mokestis už einamuosius metus sumokamas per I-jį metų ketvirtį. Nario mokestį taip pat galima mokėti dalimis, 4 kartus per metus, iki kiekvieno ketvirčio pabaigos, prieš tai pateikus atskirą prašymą Lietuvos verslo konfederacijos generaliniam direktoriui. Stojamųjų mokesčių ir narių mokesčių dydžiai nustatomi atskiru LVK kongreso nutarimu.
3.2. LVK narys turi tokias teises:
3.2.1. dalyvauti ir balsuoti LVK visuotiniame narių susirinkime (toliau – kongrese);
3.2.2. teikti pasiūlymus LVK kongresui ir prezidiumui;
3.2.3. rinkti ir būti išrinktais į LVK valdymo organus;
3.2.4. gauti dokumentus ir informaciją apie LVK veiklą. Šie dokumentai ir kita informacija apie LVK veiklą pateikiama nariams LVK interneto puslapyje arba LVK buveinėje, pateikus raštišką prašymą direkcijai;
3.2.5. naudotis LVK teikiamomis paslaugomis;
3.2.6. bet kada išstoti iš LVK, pateikus rašytinį pareiškimą;
3.2.7. ginčyti teisme LVK kongreso ir prezidiumo nutarimus.
3.3. LVK narys turi tokias pareigas:
3.3.1. privalo laikytis LVK įstatų;
3.3.2. laikytis LVK valdymo organų priimtų sprendimų;
3.3.3. dalyvauti LVK veikloje, aktyviai reikšti nuomonę;
3.3.4. laiku mokėti nustatytus stojamuosius mokesčius ir nario mokesčius.
3.4. LVK garbės nario statusą suteikia ir atšaukia savo nutarimu LVK kongresas. LVK garbės nariu gali būti fiziniai asmenys buvę LVK prezidentai bei viceprezidentai, prezidiumo nariai, komisijų pirmininkai ar nariai, LVK nariai, valstybinių institucijų pareigūnai, kitų verslo organizacijų atstovai savo aktyvia ir produktyvia veikla organizacijoje pelnę dėmesį ir pagarbą. Kandidatūras kongresui teikia prezidiumas. LVK garbės nariui kongreso nutarimu gali būti suteiktas LVK garbės prezidento vardas.
3.5. LVK garbės narių teisės:
3.5.1. dalyvauti LVK kongreso bei prezidiumo darbe be balso teisės;
3.5.2. teikti pasiūlymus LVK  kongresui ir prezidiumui;
3.5.3. gauti informaciją apie LVK veiklą;
3.5.4. naudotis LVK teikiamomis paslaugomis.
3.6. LVK garbės narių pareigos:
3.6.1. propaguoti ICC ir LVK idėjas, veiklą ir intelektinius produktus;
3.6.2. panaudoti ir pritaikyti savo veiklos LVK patirtį ir žinias organizacijos veiklos tobulinimui bei plėtojimui.
3.7. Konfederacijai, asociacijai, sąjungai, nevyriausybinei organizacijai ar kitai narystės pagrindu veikiančiai organizacijai įstojus į LVK narių gretas, jų nariais esantys asmenys automatiškai tampa LVK asocijuotais nariais. Asocijuotas narys automatiškai netenka asocijuoto nario statuso nuo to momento, kai iš LVK narių išstoja arba yra atleidžiama organizacija, kurios nariu yra asocijuotas narys, arba jis nustoja būti atitinkamos organizacijos nariu. LVK asocijuotam nariui nėra suteikiama balsavimo LVK kongrese teisė.
3.8. LVK asocijuotų narių teisės:
3.8.1. teikti pasiūlymus LVK kongresui ir prezidiumui;
3.8.2. dalyvauti LVK veikloje, aktyviai reikšti nuomonę;
3.8.3. gauti informaciją apie LVK veiklą;
3.9. LVK asocijuotų narių pareigos:
3.9.1. propaguoti ICC ir LVK idėjas, veiklą ir intelektinius produktus;
3.9.2. panaudoti ir pritaikyti savo veiklos LVK patirtį ir žinias organizacijos veiklos tobulinimui bei plėtojimui.

4. STEIGIMAS

4.1. LVK steigia juridiniai asmenys, sudarydami asociacijos steigimo sutartį ir visi ją pasirašydami. Minimalus asociacijos steigėjų skaičius yra trys.
4.2. LVK steigimas ir registravimas yra vykdomas LR įstatymų nustatyta tvarka.

5. FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

5.1. LVK turi teisę steigti ir likviduoti filialus ir (ar) atstovybes. Filialai ir (ar) atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama prezidiumo nutarimu. LVK filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.
5.2. Filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal filialų ir (ar) atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina prezidiumas. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atleidžia prezidiumas. Filialai ir atstovybės propaguoja LVK vykdomą politiką ir dalyvauja ją įgyvendinant.

6. LVK TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti LVK:
6.1.1. turi atsiskaitomąją sąskaitą kredito įstaigoje įstatymų numatyta tvarka;
6.1.2. valdo, naudoja jai priklausantį turtą ir lėšas bei jomis disponuoja;
6.1.3. sudaro sutartis ir prisiima įsipareigojimus;
6.1.4. steigia, likviduoja kitus juridinius asmenis;
6.1.5. priima sprendimą tapti kitų juridinių asmenų dalyviu (asociacijų, sąjungų, konfederacijų ir kt.) ir išstoti iš jų;
6.1.6. stoja į tarptautines organizacijas;
6.1.7. vykdo įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti;

7. LVK ORGANAI

7.1. LVK aukščiausias organas yra kongresas, kuris turi visas visuotinio narių susirinkimo teises. Kongreso darbo organizavimo forma yra sesija. LVK kongrese kiekvienas narys turi po vieną balsą, nepriklausomai nuo stojamojo įnašo ir mokamo nario mokesčio dydžio. Kongreso sesijoms paprastai pirmininkauja LVK prezidentas (LVK prezidentas yra prezidiumo pirmininkas). LVK kongresas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Eilinį arba neeilinį kongresą savo iniciatyva šaukia prezidiumas. Neeilinį kongresą prezidiumas turi kviesti ir tuo atveju, jei raštu to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 LVK narių, arba revizoriaus prašymu. Apie kongreso sesijos datą, vietą, laiką bei darbotvarkę LVK prezidiumo pirmininkas privalo informuoti LVK narius raštu (laišku arba faksu) arba elektroniniu paštu likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) dienoms iki kongreso sesijos dienos.
Kongreso nutarimai yra priimami, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė LVK narių. Nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai keičiami LVK įstatai, pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama LVK. Šiais atvejais nutarimai priimami 2/3 kongrese dalyvaujančių LVK narių balsų. Jei kongrese nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušaukta pakartotina kongreso sesija, kurios metu gali būti priimti nutarimai neįvykusio kongreso darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek joje dalyvavo LVK narių.
7.2. LVK kongresas:
7.2.1. keičia ir papildo LVK įstatus;
7.2.2. keturių metų laikotarpiui renka prezidiumo narius, nustato prezidiumo narių skaičių, atšaukia juos iš šių pareigų;
7.2.3. prezidento teikimu trejų metų laikotarpiui skiria revizorių ir jį atleidžia;
7.2.4. tvirtina metinį LVK biudžetą ir metinę finansinę ataskaitą, nustato narių stojamųjų  mokesčių dydį, narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
7.2.5. tvirtina metinę veiklos programą;
7.2.6. tvirtina metinę veiklos ataskaitą;
7.2.7. priima nutarimą dėl LVK reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo;
7.2.8. suteikia ir atšaukia LVK garbės nario statusą bei LVK garbės prezidento vardą;
7.2.9. tvirtina LVK viešą ataskaitą.
7.3. LVK kolegialus valdymo organas yra prezidiumas. Prezidiumas:
7.3.1. iš kongreso išrinktų prezidiumo narių keturių metų laikotarpiui renka ir atšaukia prezidentą. Prezidento teikimu skiria ir atšaukia du viceprezidentus.
7.3.2. tvirtina LVK direkcijos darbo užmokesčio fondą bei pajamų ir išlaidų sąmatas, remiantis LVK kongreso patvirtintu biudžetu;
7.3.3. šaukia LVK kongresą ne rečiau, kaip vieną kartą per metus;
7.3.4. priima ir atleidžia narius;
7.3.5. šaukia prezidiumo posėdžius ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Prezidiumo posėdžiai taip pat šaukiami, kai to reikalauja dauguma (daugiau nei 1/2) prezidiumo narių;
7.3.6. prezidento teikimu skiria ir atleidžia vienasmenį valdymo organą – generalinį direktorių, nustato jo pareigybinį atlygį, sudaro su juo darbo sutartį;
7.3.7. LVK teikimu svarsto ir tvirtina LVK nacionalinį įgaliotinį, kurio rezidencija turi būti Paryžiuje (Prancūzijoje) arba netoli esančiame mieste
7.3.8. priima nutarimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo, o taip pat tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
7.3.9. tvirtina LVK steigiamų kitų juridinių asmenų biudžetus;
7.3.10. svarsto ir pateikia kongresui LVK metinio biudžeto, metinės veiklos programos projektus, metinės finansinės ir metinės veiklos ataskaitas;
7.3.11. skelbia LVK viešą informaciją;
7.3.12. steigia ir likviduoja LVK filialus ir (ar) atstovybes, tvirtina, keičia jų veiklos nuostatus, skiria ir atleidžia vadovus;
7.3.13. steigia LVK nominacijas, apdovanojimus, tvirtina jų nuostatus, renka pasiūlymus įsteigtoms nominacijoms ir apdovanojimams, skelbia nugalėtojus ir apdovanojamuosius;
7.3.14. prezidento teikimu steigia komisijas, komitetus, skiria ir atleidžia jų pirmininkus, svarsto komisijų veiklos ataskaitas.
7.3.15. LVK prezidentas šaukia prezidiumo posėdžius bei vadovauja prezidiumo darbui. Apie prezidiumo posėdžio datą, vietą, laiką bei darbotvarkę LVK prezidentas privalo informuoti prezidiumo narius raštu (laišku arba faksu) arba elektroniniu paštu likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) dienoms iki prezidiumo posėdžio dienos. Prezidiumo posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Kiekvienas narys turi po vieną balsą. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia prezidento balsas.
Bet kuris prezidiumo narys gali teikti pasiūlymus dėl atitinkamo prezidiumo posėdžio darbotvarkės papildymo. Pasiūlymai dėl darbotvarkės turi būti teikiami raštu (laišku arba faksu) arba elektroniniu paštu. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo prezidiumo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jei siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 3 (trims) dienoms iki prezidiumo posėdžio dienos.
Bet kuris prezidiumo narys bet kuriuo metu iki prezidiumo posėdžio arba prezidiumo posėdžio metu gali raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į prezidiumo darbotvarkę įtrauktais klausimais.
  Prezidiumo nariai gali balsuoti posėdžio darbotvarkėje numatytais klausimais iš anksto atsiųsdami LVK prezidentui savo sprendimus dėl kiekvieno darbotvarkėje numatyto nutarimo projekto paštu arba elektroniniu paštu. Prezidiumo nariai, iš anksto atsiuntę savo sprendimus paštu arba elektroniniu paštu, yra įskaičiuojami į Prezidiumo posėdžio kvorumą.
  Už Prezidiumo posėdžio sušaukimą, Prezidiumo posėdyje dalyvaujančių ar savo sprendimus iš anksto pateikusių narių tapatybės nustatymą, kvorumo buvimo nustatymą, Kongreso sesijos balsų skaičiaus ir balsavimo rezultatų nustatymą yra atsakingas LVK prezidentas.
7.3.16. Prezidiumas savo veiklos ataskaitą teikia LVK kongresui. LVK prezidentui nesant, jo funkcijas vykdo viceprezidentas, arba prezidento įgaliotas kitas prezidiumo narys. Prezidentui atsistatydinus ar dėl kitų priežasčių negalint vykdyti jam pavestų funkcijų, prezidento įgaliojimai prezidiumo nutarimu, iki bus sušauktas kongresas, pavedami vienam iš viceprezidentų.  Prezidentas, viceprezidentai arba įgalioti LVK prezidiumo nariai, komisijų pirmininkai, generalinis direktorius, direktoriai arba kiti įgalioti asmenys atstovauja ICC tarptautiniuose renginiuose, kitose tarptautinėse organizacijose, Lietuvos valstybinėse institucijose, jų sudarytose darbo grupėse, komisijose ir kituose organuose.
7.4. Konsultacinis pasitarimas yra kolegialus LVK organas, kuris svarsto einamuosius klausimus. Konsultacinio pasitarimo kadencijos laikotarpis sutampa su LVK Prezidiumo kadencija. Konsultacinis pasitarimas:
7.4.1. analizuoja, svarsto, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus rengiamiems ar jau parengtiems norminiams aktų projektams;
7.4.2. svarsto ir aprobuoja LVK komitetų parengtų dokumentų projektus;
7.4.3. aptaria ir aprobuoja einamojo laikotarpio šalies ekonomikos situaciją, teikia siūlymus, pareiškimus;
7.4.4. Konsultacinio pasitarimo pirmininkas yra LVK prezidentas arba jo pavedimu vienas iš viceprezidentų;
7.4.5. Konsultaciniame pasitarime dalyvauja LVK prezidiumo nariai, komitetų pirmininkai, nariai, asociacijų bei įmonių vadovai, specialistai, valstybės ir visuomenės institutų atstovai, konfederacijos partnerių atstovai, kiti kviečiami asmenys;
7.4.6. Konsultacinį pasitarimą prezidento pavedimu šaukia generalinis direktorius, apie tai pranešdamas visiems LVK nariams įstatų numatyta tvarka;
7.4.7. Konsultacinis pasitarimas yra atviras visiems LVK nariams;
7.4.8. Konsultacinio pasitarimo sprendimai bei nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių asmenų balsų dauguma. Konsultacinio pasitarimo sprendimai, nutarimai LVK nariams bei valdymo organams nėra privalomi;
7.4.9. Konsultacinio pasitarimo posėdis yra protokoluojamas. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
7.5. LVK prezidentas:
7.5.1. šaukia prezidiumo posėdžius bei vadovauja prezidiumo darbui (t. y. yra prezidiumo pirmininkas);
7.5.2. teikia prezidiumui tvirtinti vice prezidentų kandidatūras ir pasiūlymus dėl vice prezidentų atleidimo;
7.5.3. teikia prezidiumui pasiūlymus dėl komisijų ir komitetų steigimo, jų pirmininkų skyrimo ir atleidimo;
7.5.4. teikia prezidiumui tvirtinti generalinio direktoriaus kandidatūrą ir pasiūlymus dėl generalinio direktoriaus atleidimo;
7.5.5. teikia LVK kongresui skirti revizoriaus kandidatūrą ir pasiūlymus dėk revizoriaus atšaukimo;
7.5.6. yra LVK kongreso pirmininkas;
7.5.7. pagal jam suteiktus įgaliojimus atstovauja LVK ir jos interesams Lietuvoje ir užsienyje, valstybinėse ir privačiose institucijose, pasirašo LVK vardu sutartis.
7.5.8. Esant reikalui deleguoja savo įgaliojimus viceprezidentams, kitam prezidiumo nariui ar komisijos pirmininkui, administracijos vadovui.
7.6. LVK gali turėti nacionalinį įgaliotinį, kuris atstovauja LVK interesams ICC organizacijoje. Nacionalinis įgaliotinis už savo veiklą atsiskaito LVK prezidentui.
7.7. LVK vienasmenis valdymo organas yra generalinis direktorius. Generalinis direktorius:
7.7.1. vadovauja direkcijai, organizuoja, vykdo ir kontroliuoja LVK direkcijos darbuotojų darbą, sudaro darbuotojų pareigybines instrukcijas;
7.7.2. tvarko turtą, įskaitant finansines lėšas;
7.7.3. įgyvendina kongreso ir prezidiumo nutarimus;
7.7.4. pagal prezidiumo suteiktus įgaliojimus veikia ir sudaro sandorius bei atstovauja kitose institucijose LVK vardu;
7.7.5. priima ir atleidžia iš darbo direkcijos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, nustato jų pareigybinius atlygius, vadovaujantis prezidiumo patvirtintu darbo užmokesčio fondu bei pajamų ir išlaidų sąmata;
7.7.6. atskaitingas LVK prezidiumui;
7.7.7. sudaro sąlygas kiekvienam juridiniam ar fiziniam asmeniui LVK buveinėje arba internetiniame tinklalapyje susipažinti su LVK veiklos ataskaita;
7.7.8. dienraščiuose „Lietuvos rytas“ arba „Verslo žinios“ arba „Lietuvos žinios“ skelbia LVK informaciją ir pranešimus, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo būti skelbiami viešai;
7.7.9. atlieka LVK narių apskaitą, kontroliuoja LVK nustatytų mokesčių mokėjimą;
7.7.10. atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, duomenų ir dokumentų (statistinių duomenų) pateikimą registrui bei kitoms valstybinėms institucijoms;
7.7.11. prezidento įgaliotas atstovauja LVK tarptautiniuose ICC renginiuose, Lietuvos valstybinėse institucijose, jų sudarytose darbo grupėse, komisijose ar kituose organuose;
7.7.12. rengia ir teikia svarstyti prezidiumui LVK metinio biudžeto, metinės veiklos programos projektus, metines finansinės ir metinės veiklos ataskaitas;
7.7.13. organizuoja LVK įsteigtų komisijų darbo techninį aptarnavimą;
7.7.14. praneša LVK nariams apie esminius įvykius;
7.7.15. tvirtina Lietuvos verslo konfederacijos buveinės adresą ir apie jį informuoja Juridinių asmenų registro valdytoją;
7.7.16. remiantis atitinkamų komisijų pirmininkų teikimais tvirtina komisijų narių sąrašus;
7.7.17. atlieka ir vykdo kitus kongreso, prezidiumo nutarimus, prezidento bei kitų vadovų pavedimus.
7.7.18. Kiekvienais metais iki birželio 30 d. rengia ir teikia kongresui tvirtinti LVK viešą ataskaitą, taip pat sudaro sąlygas kiekvienam juridiniam ar fiziniam asmeniui LVK buveinėje arba internetiniame tinklapyje susipažinti su LVK veiklos ataskaita.
7.8. Revizorius kontroliuoja LVK finansinę veiklą, atlieka kongreso pavedimus ir jam atsiskaito už savo veiklą.

8. TURTAS IR PAJAMŲ ŠALTINIAI. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO TVARKA

8.1. LVK nuosavybės ar kitomis teisėmis valdo turtą ir lėšas. Jais LVK naudojasi, disponuoja vadovaujantis LR Įstatymų numatyta tvarka.
8.2. LVK pajamų šaltiniai yra:
8.2.1. narių stojamieji įnašai, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
8.2.2. parama, kitų asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
8.2.3. palikimai, pagal testamentą tenkantys LVK;
8.2.4. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
8.2.5. įmonių, kurių LVK yra savininkė arba partnerė, pelnas;
8.2.6. lėšos ir turtas tiksliniams projektams ir programoms, gauti iš analogiškų lėšų, programų ir projektų;
8.2.7. pajamos iš šiems įstatams bei veiklos tikslams neprieštaraujančios ūkinės komercinės veiklos;
8.2.8. kitos teisėtai gautos pajamos.
8.3. Joks asmuo negali gauti išmokų iš LVK lėšų, jei tai nesusiję su įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimu, darbo santykiais ar LVK prisiimtų įsipareigojimų vykdymu.
8.4. LVK pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.
8.5. LVK galioja jos veiklai taikomi LR įstatymais numatyti ribojimai.

9. LVK VEIKLOS FINANSINĖ KONTROLĖ

9.1. Kongreso nutarimu 3 (trejų) metų laikotarpiui skiriamas revizorius, vykdyti LVK veiklos kontrolę.
9.2. Finansiniams metams pasibaigus iki eilinio kongreso revizorius turi patikrinti LVK metinę finansinę atskaitomybę.
9.3. Revizorius privalo:
9.3.1. tikrinti LVK metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
9.3.2. kongreso ar prezidiumo pavedimu atlikti LVK  finansinės veiklos patikrinimus;
9.3.3. artimiausiam kongresui arba prezidiumui pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
9.3.4. kongrese pateikti LVK finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.
9.4. Už darbą revizoriui LVK gali mokėti atlygį.
9.5. Generalinis direktorius privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus apskaitos dokumentus.

10. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

10.1. LVK pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama arba likviduojama) LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Lietuvos verslo konfederacija
2016 m. gegužės 17 d.

Generalinis direktorius
Algimantas Akstinas