Home Activities Representation in state and municipal institutions

Representation in state and municipal institutions

by luklendas@gmail.com

Atstovavimo registras 2019

LIETUVOS VERSLO KONFEDERACIJOS ATSTOVAVIMO VALSTYBINIŲ, SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ DARBO ORGANUOSE TVARKA

1. Direkcija vykdo valstybinių ir savivaldos institucijų steigiamų darbo grupių, tarybų, komisijų ar kitų darbo organų (toliau – darbo organas) monitoringą, nuolatos informuoja apie tokio turinio naujienas savo narius, apklausia ir surenka savo narių pageidavimus bei informaciją apie darbo organų veikla įtakojamus narių interesus, informacija dėl tikslingumo Lietuvos verslo konfederacijai (toliau tekste Konfederacija) atstovauti narių interesams aukščiau nurodytų valstybinių ir savivaldos institucijų darbo organų veikloje.

2. Kandidatas, atstovausiantis Konfederaciją, konsultacijų būdu yra atrenkamas iš organizacijos narių siūlomų ir rekomenduojamų atstovų.

3. Konfederacija, suderinusi su teikiančios įmonės/organizacijos vadovais, raštu deleguoja savo atstovus į valstybinių ir savivaldos institucijų darbo organus prezidiumo arba generalinio direktoriaus sprendimu. Atstovų teikime yra nurodomi visi teikiamo atstovo asmens bei kontaktiniai duomenys. Iš atsakingos valstybinės ar savivaldos institucijos prašoma, kad visa informacija apie darbo organų posėdžius, jų darbotvarkes, nagrinėjamus projektus, priimtus sprendimus, protokolus būtų pateikiama ir Konfederacijos direkcijai. Tai būtina priemonė, siekiant
tinkamai užtikrinti atstovavimo koordinaciją ir kontrolę.

4. Konfederacijos atstovas, patvirtintas į konkretų darbo organą, įtraukiamas į Konfederacijos
atstovavimo registro duomenų bazę, kuri nuolat atnaujinama ir yra viešai pateikiama Konfederacijos internetiniame tinklapyje www.lvk.lt  Deleguotas atstovas raštu informuojamas apie priimtą delegavimo sprendimą ir supažindinamas su šia tvarka.

5. Esant deleguotų atstovų prašymui ar kilus tokiai būtinybei organizaciniams ar koordinaciniams darbams atlikti, Konfederacijos generalinis direktorius gali paskirti kuruojančius direkcijos darbuotojus. Konfederacijos deleguotas atstovas dėl įvairių organizacinių, techninių klausimų sprendimo bei vykdymo gali kreiptis konsultacijų į Konfederacijos direkciją.

6. Konfederacijos deleguojamas atstovas, matydamas būtinybę ar poreikį, turi teisę tiesiogiai, bendradarbiaudamas su direkcija ar paskirtu kuruojančiu asmeniu, kreiptis pagalbos į atitinkamas Konfederacijos komisijas, organizuoti Konfederacijos narių apklausas, konsultacijas, pasiūlymų bei pageidavimų surinkimą formuojant bendrąją poziciją konkrečiu klausimu.

7. Konfederacijos atstovas tiesiogiai iš darbo organo organizatorių gauna informaciją apie darbo organo posėdžius, jų darbotvarkes, svarstomus klausimus, rengiamus dokumentų projektus, o taip pat renka ir iš kitų šaltinių informaciją apie ruošiamus ir / ar numatomus priimti verslui aktualius sprendimus. Dalyvaudamas darbo organo veikloje jis vadovaujasi šia tvarka, Konfederacijos valdymo organų pavedimais, gautais narių prašymais, pasiūlymais ir komentarais bei papildomomis instrukcijomis ar Konfederacijos suformuota pozicija konkrečiais klausimais (jei yra toks poreikis ir egzistuoja jų tikslingumas).

8. Prieš darbo organo posėdį, deleguotas atstovas rengia Konfederacijos vardu reikiamus dokumentus, pasiruošia posėdžiams svarstomais klausimais. Gaunama informacija, dokumentų projektus tiesiogiai ar su direkcijos pagalba platina suinteresuotiems organizacijos nariams. Esant sudėtingam klausimui ar nevienareikšmiškai narių nuomonei, atstovavimo pozicija yra derinama su Konfederacijos generaliniu direktoriumi, ar atitinkama Konfederacijos komisija, o prireikus – su prezidiumu ar su kitomis verslo organizacijomis, Konfederacijos partneriais. Įvertinus visas pastabas, pasiūlymus bei komentarus, parengiama galutinė pozicija, kompromisiniai derybų, atstovavimo variantai.

9. Deleguotas atstovas privalo dalyvauti kiekviename šaukiamame darbo organo posėdyje, pasitarime, o nesant galimybės kreiptis atstovavimo pagalbos į Konfederacijos direkciją dėl kito kompetentingo atstovauti darbo organo veikloje asmens paskyrimo. Apie kiekvieną tokį atvejį yra raštu informuojamas konkretaus darbo organo atsakingas administratorius.

10. Jei darbo organo posėdžio metu Konfederacijos atstovui supratus, kad klausimo svarstymas viršija jam suteiktus įgaliojimus, atstovo kompetenciją, svarstymo metu paaiškėjus papildomiems faktams ar įžvelgus galimą atstovaujamos organizacijos interesų pažeidimą, atstovas turi pareigą sustabdyti savo įgaliojimus nagrinėjant konkretų klausimą iki kitų papildomų konsultacijų ar naujos pozicijos gavimo bei suderinimo. Apie tai pranešama darbo grupės pirmininkaujančiam asmeniui, paprašant atitinkamo protokolinio įrašo.

11. Po darbo organo įvykusio posėdžio, atstovas, pagal svarstyto klausimo svarbą, turinį bei informacijos išplatinimo nariams poreikį, pateikia direkcijai trumpą komentarą, informaciją, ataskaitą ar išvadas apie susitikime spręstus klausimus, priimtus sprendimus, parengtus dokumentus, duotus pavedimus. Jei yra rengiami konkretaus darbo organo protokolai, atstovas jį išplatina dalyvavusiems rengiant bendrąją organizacijos poziciją, o taip pat pateikia direkcijai. Atstovas vykdo darbo organo priimtų sprendimų įgyvendinimo monitoringą.

12. Surinktą iš atstovų informaciją kaupia ir sistemina Konfederacijos direkcija, įvertinusi spręstų
klausimų svarbą ir aktualumą, informaciją ir sprendimus pateikia Konfederacijos prezidiumo, komisijų, narių, kitų suinteresuotų ūkio subjektų bei partnerių žiniai.

13. Konfederacijos direkcija informaciją, ataskaitas, išvadas, protokolus šiais klausimais talpina savo duomenų bazėje bei skelbia savo internetiniame tinklapyje.

14. Šia atstovavimo valstybinių, savivaldos institucijų darbo organuose tvarka, direkcijos teikimu tvirtina Konfederacijos prezidiumas.

Generalinis direktorius:  Algimantas Akstinas
Patvirtinta prezidiumo posėdyje
2010-02-11