PATVIRTINTA
2020 m. lapkričio 26 d.
LVK tarybos nutarimu

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos verslo konfederacijos (toliau – LVK) interesų konfliktų valdymo politika (toliau – Politika) siekiama užtikrinti LVK tinkamą interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą, nustatyti galimas interesų konfliktų grėsmes ir numatyti priemones joms išvengti, formuoti korupcijai nepakančią aplinką, didinti narių ir visos visuomenės pasitikėjimą LVK veikla.

2. Politika taikoma ir ja privalomai vadovaujasi LVK asmenys.

II. TERMINAI IR SANTRUMPOS

3. Artimas asmuo – LVK asmens sutuoktinis, jo vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), seneliai, vaikaičiai, taip pat šio asmens ir jo sutuoktinio broliai (įbroliai), seserys (įseserės) ir šių brolių (įbrolių) bei seserų (įseserių) sutuoktiniai; sutuoktiniams prilyginami sugyventiniai ir asmenys, įregistravę partnerystę įstatymų nustatyta tvarka.

4. LVK asmuo – LVK tarybos narys; LVK visuotinio narių susirinkimo, LVK tarybos arba LVK valdybos renkamas ar skiriamas organo narys arba LVK darbuotojas.

5. Privatūs interesai – LVK asmens, jam Artimo asmens arba Susijusio asmens suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, LVK asmens, jam Artimo asmens arba Susijusio asmens moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas LVK asmeniui atliekant su LVK veikla susijusias pareigas. Privačiu interesu nelaikomas LVK nario, kuriam LVK atstovauja LVK asmuo, interesas. Privačiu interesu nelaikomi LVK asmeniui Artimo asmens arba Susijusio asmens interesai, apie kuriuos LVK asmuo nežino.

6. Interesų konfliktas – situacija, kai LVK asmuo, atlikdamas su LVK veikla susijusias pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant ar įvykdyti pavedimą, kuris susijęs ir su jo privačiais interesais.

6.1. Tikėtina interesų konflikto situacija – situacija, kai LVK asmeniui pagal jo tiesiogines su LVK veikla susijusias pareigas gali tekti spręsti klausimus, susijusius su jo privačiu interesu, arba jam gali būti pavesta spręsti tokius klausimus;

6.2. Reali interesų konflikto situacija – situacija, kai LVK asmuo turi atlikti ar jau atlieka su LVK veikla susijusias pareigas, kurių metu turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą (-us), kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

7. Kitas asmuo – asmuo, kuris nėra LVK asmuo, Artimas asmuo arba Susijęs asmuo.

8. Susijęs asmuo – juridinis asmuo, (a) kuriame LVK asmuo arba jam Artimas asmuo yra valdymo ar priežiūros organo narys, arba (b) kurį LVK asmuo arba jam Artimas asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja.

III. TIKĖTINOS INTERESŲ KONFLIKTŲ SITUACIJOS

9. LVK asmuo patenka į interesų konflikto situaciją, jeigu atlikdamas savo su LVK veikla susijusias pareigas ir (ar) vykdydamas pavedimą turi spręsti klausimą, kuris yra:

9.1. susijęs su savo ir (ar) Artimų asmenų darbu juridiniuose asmenyse;

9.2. susijęs su Artimų asmenų ar Susijusių asmenų turtiniu ir (ar) neturtiniu suinteresuotumu;

9.3. susijęs su savo ir (ar) Artimų asmenų ar Susijusių asmenų dalyvavimu juridiniuose asmenyse (pavyzdžiui, asmuo ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens savininkas, bendraturtis, steigėjas);

9.4. susijęs su savo ir (ar) Artimų asmenų ar Susijusių asmenų naryste ir pareigomis juridiniuose asmenyse (pavyzdžiui, narystė asociacijoje, nevyriausybinėje organizacijoje);

9.5. susijęs su savo ir (ar) Artimų asmenų vykdoma individualia veikla;

9.6. susijęs su fiziniais ar juridiniais asmenimis, iš kurių asmuo ir (ar) jam Artimas asmuo gauna ir (ar) teikia dovanas, paslaugas ir pan.;

9.7. susijęs su fiziniais asmenimis, su kuriais asmuo palaiko draugystės, giminystės ar kitokius asmeninius ryšius ir pan.;

9.8. susijęs su kitomis aplinkybėmis ir (ar) duomenimis dėl fizinių ir (ar) juridinių asmenų, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas.

10. Tai pavyzdinis, bet ne baigtinis, privačių interesų, kurie asmenims gali sukelti interesų konfliktus, sąrašas. Kiekvienas atvejis yra individualus, todėl turėtų būti vertinamas atskirai, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes.

IV. INTERESŲ KONFLIKTŲ PREVENCIJOS PRINCIPAI

11. Siekiant užkirsti kelią interesų konfliktui LVK asmenys vadovaujasi šiais principais:

11.1. nešališkumo principu – susidarius aplinkybėms, galinčioms sukelti interesų konfliktą, LVK asmuo praneša apie nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus nustatyta tvarka;

 11.2. interesų prioriteto principu – interesų konflikto vengiama visuomet, tačiau tais atvejais, kai interesų konflikto situacijos išvengti nepavyksta, prioritetas visuomet teikiamas LVK interesams;

11.3. pareigų laikymosi ir gerosios praktikos taikymo principu – įgyvendinant bet kurią šios Politikos nuostatą turi būti laikomasi tiek atitinkamam LVK asmeniui nustatytų pareigų, tiek ir gerosios praktikos suformuotų elgesio taisyklių;

11.4. skaidrumo ir atskaitomybės principu – interesų konfliktų valdymo procesai privalo būti maksimaliai skaidrūs, o aplinkybės, galinčios sukelti interesų konflikto situaciją, privalo būti žinomos kuo platesniam asmenų ratui, kiek tai leidžia taikytini teisės aktai;

11.5. aktyvumo ir integravimo į kasdienę veiklą principu – interesų konfliktų prevencija yra kasdienė kiekvieno LVK asmens pareigų vykdymo dalis ir kiekvienas LVK asmuo turi imtis aktyvių veiksmų, siekiant neleisti realizuotis interesų konfliktams.

V. INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS

12. Interesų konfliktų valdymą sudaro privačių interesų deklaravimas ir pareigos nusišalinti įgyvendinimas šioje Politikoje nustatyta tvarka:

12.1. Privačių interesų deklaravimas – interesų konfliktų valdymo LVK veikloje prevencijos priemonė, padedanti identifikuoti galimas interesų konfliktų sritis ir laiku imtis prevencinių veiksmų;

12.2. Pareigos nusišalinti įgyvendinimas – LVK asmens aktyvūs veiksmai, įrodantys ir pagrindžiantys sprendimų nešališkumą ir objektyvumą realioje interesų konfliktų situacijoje.

VI. PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

13. Privačių interesų deklaravimas LVK asmenims yra savanoriškas.

14. Jei LVK asmuo nusprendė deklaruoti savo privačius interesus, jis tai gali padaryti vienu iš šių būdų:

14.1. užpildydamas patvirtintos formos pranešimo apie turimus interesus deklaraciją ir pateikdamas ją LVK direkcijos nustatyta tvarka;

14.2. elektroninėmis priemonėmis per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (toliau – EDS) užpildęs ir pateikęs privačių interesų deklaraciją. Interesų deklaracija pildoma ir teikiama atsižvelgiant į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. KS-84 patvirtintas Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių nuostatas, reglamentuojančias deklaracijos ID001 formos ir jos priedų pildymo, tikslinimo ir pateikimo reikalavimus.

15. Deklaravus privačius interesus LVK asmens pateikti duomenys naudojami interesų konflikto prevencijai, siekiant nustatyti ir įvertinti, ar nėra tikėtino ar realaus interesų konflikto ir kokia galimo konflikto įtaka LVK veiklai.

16. Privačių interesų deklaracijos ar pranešimo apie turimus interesus pateikimas ar nepateikimas nepanaikina LVK asmens pareigos ir atsakomybės užtikrinti, kad nekiltų interesų konfliktas.

17. LVK asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba LVK asmeniui Artimo asmens duomenis draudžiama atskleisti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Taip pat, jeigu artimi asmenys nekelia tikėtino interesų konflikto situacijos (pvz. nevykdo komercinės veiklos, nedalyvauja juridinių asmenų valdyme arba neturi darbo santykių).

18. Jeigu pasikeičia pateiktoje privačių interesų deklaracijoje ar pranešime apie turimus interesus pateikti duomenys ar atsiranda naujų duomenų, paaiškėja naujos aplinkybės, dėl kurių gali kilti ar kyla interesų konfliktas, LVK asmuo patikslina deklaraciją ar pranešimą apie turimus interesus per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo, atsiradimo ar naujų aplinkybių paaiškėjimo dienos.

VII. NUSIŠALINIMO IR NUŠALINIMO ĮGYVENDINIMAS

19. LVK asmuo privalo šiame skyriuje nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, kurie kelia realią interesų konflikto situaciją arba tikėtiną interesų konflikto situaciją.

20. Pranešime apie nusišalinimą turi būti aiškiai atskleistos aplinkybės, dėl kurių LVK asmuo nusišalina.

21. LVK asmens pranešimas apie nusišalinimą paviešinamas asmenims, kurie dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, dėl kurio LVK asmuo nusišalino. LVK asmens nusišalinimas raštu užfiksuojamas atitinkamame dokumente (pvz., el. pašto laiške, protokole ir pan.).

22. Pranešimą apie nusišalinimą LVK asmuo pateikia:

LVK asmuoNusišalinimo pateikimas
Tarybos narysTarybai, kaip kolegialiam valdymo organui
Valdybos narysValdybai
LVK visuotinio narių susirinkimo, LVK tarybos arba LVK valdybos renkamas ar skiriamas organo narys LVK prezidentui ir vienam iš viceprezidentų
Generalinis direktoriusLVK prezidentui ir vienam iš viceprezidentų
DarbuotojasGeneraliniam direktoriui ir LVK prezidentui

23. Politikos 21 punkte nurodyti asmenys ar organai priima sprendimą, ar priimti LVK asmens nusišalinimą.

24. LVK asmens nusišalinimas priimamas, jei sprendimą priimantys asmenys ar organai nustato, kad pranešime apie nusišalinimą LVK asmens nurodyta informacija sudaro realią interesų konflikto situaciją ar kelia tikėtiną interesų konflikto situacijos grėsmę.

25. Jei sprendimą priimančio asmens ar organo manymu LVK asmens pranešime apie nusišalinimą nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti arba priėmus LVK asmens  pareikštą nusišalinimą neliktų galimybių priimti sprendimą, sprendimą priimantis asmuo arba organas gali nepriimti LVK asmens nusišalinimo.

26. Kol nėra priimtas sprendimas, ar priimti LVK asmens nusišalinimą, nusišalinimą pareiškęs LVK asmuo nedalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su šio LVK asmens pranešime nurodyta informacija.

27. Jei sprendimą priimantis asmuo ar organas priima LVK asmens nusišalinimą, toks asmuo nedalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, nuo kurių nusišalino. Jei sprendimą priimantis asmuo ar organas nepriima LVK asmens nusišalinimo, toks asmuo savo nuožiūra dalyvauja arba nedalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, nuo kurių nusišalino.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Jeigu LVK asmuo nevykdė pareigos pateikti pranešimą apie nusišalinimą arba šį pranešimą svarsčiusiam asmeniui ar organui priėmus sprendimą patvirtinti LVK asmens nusišalinimą, dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, nuo kurių nusišalino, jis atsako LVK įstatų nustatyta tvarka.

29. Vertinant LVK asmens elgesio atitiktį šios Politikos nuostatoms nebūtina nustatyti, kad LVK asmuo, kuris veikė pažeisdamas prievolę vengti interesų konflikto, iš tokių savo veiksmų gavo konkrečios asmeninės naudos. Užtenka, kad jis nesiėmė Politikoje nustatytų priemonių interesų konfliktų situacijoms savo veikloje išvengti, t. y. nevykdė pareigos pranešti apie nusišalinimą arba nusišalinimą patvirtinus dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą.

30. Už Politikos turinio aktualumą, atitikimą teisės aktų ir kitų vidaus dokumentų nuostatoms bei jo atnaujinimą laiku atsako Generalinis direktorius.