LIETUVOS VERSLO KONFEDERACIJA
ĮSTATAI

Įregistruota Juridinių asmenų registre 2020 spalio 15 d.

 1. BENDRIEJI TEIGINIAI
  1.1. „Lietuvos verslo konfederacija” yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, kurio teisinė forma – asociacija.
  1.2. „Lietuvos verslo konfederacija” yra „Tarptautinių prekybos rūmų“ (“International Chamber of Commerce”), taip pat žinomos, kaip „Pasaulio verslo organizacija” (“World Business Organisation” (santrumpa ICC) narė.
  1.3. „Lietuvos verslo konfederacija” naudoja ir tarptautinės organizacijos narystės pavadinimą „Tarptautiniai prekybos rūmai Lietuva” ir jo santrumpą „ICC Lietuva”, arba angliškai “ICC Lithuania”, vadovaujantis „Pasaulio verslo organizacijos”, ICC Konstitucija.
  1.4. Angliškas „Lietuvos verslo konfederacijos” pavadinimas – “Lithuanian business confederation”.
  1.5. Teisinė forma ir pavadinimas – asociacija „Lietuvos verslo konfederacija”.
  1.6. „Lietuvos verslo konfederacijos” oficialus sutrumpintas pavadinimas – LVK (toliau – LVK).
  1.7. LVK veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, tarptautinių sutarčių, Civilinio kodekso, kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, ICC Konstitucijos; vadovaujasi šiais įstatais, Interesų konfliktų valdymo politika, Etikos kodeksu ir kitais LVK vidaus dokumentais.
  1.8. LVK pagal savo prievoles atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.
  1.9. LVK veiklos terminas yra neribotas.
  1.10. LVK finansinių metų pradžia ir pabaiga sutampa su kalendorinių metų pradžia ir pabaiga.
  1.11. LVK yra socialinis partneris valstybinėms ir savivaldos institucijoms, atstovaujantis LVK narių, darbdavių interesams.

 2. VEIKLOS TIKSLAI IR SRITYS
  2.1. LVK veiklos tikslas nėra pelno siekimas.
  2.2. LVK pagrindinės veiklos tikslai ir sritys yra šios:
  2.2.1. Verslo atstovavimas. LVK narių ir Lietuvos verslo bendruomenės atstovavimas santykiuose su nacionalinėmis ir (ar) tarptautinėmis valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir (ar) institucijomis, verslo subjektais bei visuomene;
  2.2.1.1. kurti palankią teisinio reguliavimo aplinką verslui kurti, vykdyti ir vystyti, šalinti tam trukdančias kliūtis;
  2.2.1.2. prisidėti prie efektyvaus verslo reguliavimo ir skaidrios verslo priežiūros sistemos kūrimo ir palaikymo, perteklinio reguliavimo atsisakymo, kaštų ir naudos analize paremto reguliavimo siekimo, biurokratijos mažinimo, elektroninių valdžios paslaugų verslui sprendimų plėtojimo, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą ir jo paslaugų verslui bei visuomenei efektyvumą;
  2.2.1.3. skatinti rinkos ekonomikos sistemos plėtrą, paremtą laisvos ir sąžiningos konkurencijos principu ir bendradarbiavimu tarp verslo partnerių ir kitų subjektų;
  2.2.1.4. skatinti verslo, kaip darbdavio, indėlį į ekonomikos augimą ir gyventojų pajamų didinimą, įvairių visuomenės grupių socialinės atskirties mažinimą;
  2.2.1.5. skatinti verslo tarptautiškumą ir tarptautinį konkurencingumą, skatinti įmones pritraukti trūkstamų žinių, kompetencijų ir kapitalo iš užsienio, plėsti savo verslą užsienyje, ieškant eksporto rinkų ir verslo augimo galimybių;
  2.2.1.6. skatinti verslui reikalingos infrastruktūros (energijos, ryšių, susisiekimo ir kt.) plėtrą ir prieinamumą;
  2.2.1.7. dalyvauti visuomenės dialoge apie verslo ir mokslo bendradarbiavimą, švietimo ir mokslo sistemos prisitaikymą prie verslo ir ekonomikos poreikių;
  2.2.1.8. dalyvauti visuomenės dialoge apie verslo ir jo darbuotojų gyvenimo Lietuvoje kokybei gerinti reikalingų paslaugų (sveikatos, švietimo, socialinių paslaugų ir pan.) prieinamumą ir kokybę, skatinti valstybę ir visuomenę atverti verslui galimybes teikti tokias paslaugas, kad per didesnę konkurenciją ir pasiūlą gerėtų tokių paslaugų kokybė ir prieinamumas gyventojams;
  2.2.1.9. skatinti vidaus ir užsienio kapitalo investicijas, didelės pridėtinės vertės verslų vystymą, naujų darbo vietų kūrimą, skatinti įmones aktyviau plėtoti tyrimus ir inovacijas, diegti informacines technologijas, šiuolaikiškus vadybos metodus ir valdymo sistemas, skatinti elektroninio verslo ir kitas iniciatyvas, kuriomis didinamas įmonių efektyvumas, naujų prekių ir paslaugų teikimas, plėtra į naujas rinkas;
  2.2.1.10. skatinti ir spartinti verslo sektorių ir verslo organizacijų bendradarbiavimą;
  2.2.1.11. didinti asocijuotų verslo struktūrų teikiamų paslaugų, susijusių su verslo pradžia, verslo augimu ir užsienio rinkų plėtra, prieinamumą šalies įmonėms bei kitiems asmenims;
  2.2.1.12. skatinti verslo priėjimą prie finansavimo šaltinių, taip skatinti naujų verslų kūrimąsi, įmonių produktyvumo didėjimą;
  2.2.1.13. atstovauti LVK nariams ir teikti jiems pagalbą vykdant veiklą ir ją plėtojant, atstovauti LVK nariams santykiuose su valstybės bei savivaldos institucijomis, nevyriausybinėmis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis bei asmenimis;
  2.2.2. Darbdavių atstovavimas. LVK narių ir verslo kaip darbdavių pozicijos atstovavimas dialoge su nacionalinėmis ir (ar) tarptautinėmis valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir (ar) institucijomis, verslo subjektais bei visuomene;
  2.2.2.1. dalyvauti derinant ir nustatant kolektyvinius darbo santykius;
  2.2.2.2. didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių, tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą ir prieinamumą, paslaugų kokybę;
  2.2.2.3. skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje;
  2.2.2.4. skatinti įmones laikytis aukščiausių standartų, užtikrinant lygias galimybes darbo rinkoje;
  2.2.2.5. dalyvauti visuomenės dialoge apie darbo migracijos politiką ir jos įgyvendinimą, siekiant kad tai pasitarnautų Lietuvos ekonomikos augimui ir konkurencingumui;
  2.2.2.6. skatinti savanorystę, pameistrystę, mentorystę ir kitas progresyvias darbuotojų aktyvumą skatinančias programas;
  2.2.3. Atitikties ir pasitikėjimo versle skatinimas. Gerųjų verslų praktikų bei etiško verslo principų diegimas, Jungtinių Tautų paskelbtų darbaus vystymosi tikslų diegimas Lietuvoje, pasitikėjimo LVK ir verslo sektoriumi skatinimas, verslo subjektų tarpusavio pasitikėjimu pagrįstų santykių plėtojimas;
  2.2.3.1. ugdyti aktyvią, pilietinę verslo visuomenę;
  2.2.3.2. skatinti Lietuvos įmonių siekti gerųjų verslų praktikų bei etiško verslo principų laikymosi, Jungtinių Tautų paskelbtų darbaus vystymosi tikslų siekimo;
  2.2.3.3. ugdyti ir stiprinti teisinės valstybės veikimą, demokratijos principų įgyvendinimą, sąžiningas verslo praktikas, netoleranciją korupcijai ir nepotizmui;
  2.2.4. Verslo reputacija. Geros Lietuvos verslo reputacijos kūrimas ir jos stiprinimas;
  2.2.5. Narių įtraukimas. LVK narių tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas;
  2.2.6. Analitika. Nuolatinė verslo bei ekonomikos sektorių analizė ir stebėsena, tyrimų ir apklausų vykdymas, viešinimas, ekonomikos ir verslo aktualijų komentavimas.
  2.3. LVK, vykdydama veiklą, atlieka šias funkcijas:
  2.3.1. dalyvauja ICC Tarybos, komisijų, ICC arbitražo teismo bei kitų darbo grupių veikloje;
  2.3.2. bendradarbiauja su užsienio šalių ICC nacionaliniais komitetais bei verslo organizacijomis, palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos ambasadomis užsienio šalyse ir užsienio šalių bei tarptautinių organizacijų ambasadomis Lietuvos Respublikoje;
  2.3.3. organizuoja verslo delegacijas į užsienį bei priima atvykusias verslo delegacijas Lietuvoje;
  2.3.4. platina verslo literatūrą;
  2.3.5. organizuoja forumus, konferencijas, seminarus, parodas, muges, mokymus;
  2.3.6. kuria ir vykdo įvairias neformalaus ugdymo programas;
  2.3.7. kuria edukacines ir švietimo sistemas ir jas įgyvendina;
  2.3.8. dalyvauja įvairių paramos fondų projektų administravime bei vykdyme, kiek tai susiję su LVK tikslais ir veiklos sritimis;
  2.3.9. atlieka tyrimus, rinkos dalyvių apklausas, teikia konsultacijas;
  2.3.10. rengia įvairias strategijas, tyrimus, gaires ar kitus aktualius dokumentus;
  2.3.11. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio verslo, visuomeninėmis, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis, įgyvendinant LVK tikslus atitinkančius projektus;
  2.3.12. atstovauja LVK ir jos savo nariams valstybės bei savivaldos institucijose, ES ir tarptautinėse institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, dalyvauja šių institucijų ir organizacijų steigiamų komisijų, komitetų, darbo grupių bei kitų struktūrų veikloje ir teikia pasiūlymus svarstant teisės aktų projektus, formuojant politiką, Lietuvos verslo visuomenės nuomonę aktualiais verslo aplinkos gerinimo bei verslo plėtros skatinimo klausimais;
  2.3.13. teikia savo nariams konsultacijas ir paslaugas, atstovauja jų interesus santykiuose su valstybės bei savivaldos institucijomis, ES ir tarptautinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir gina jų teises ir interesus;
  2.3.14. leidžia įvairius informacinius bei metodinius leidinius verslui;
  2.3.15. rengia ir publikuoja įvairias komunikacijos priemones (straipsniai, TV ir radijo laidos, filmai, leidiniai, internetiniai portalai, socialiniai tinklai, kitos informacijos sklaidos priemonės);
  2.3.16. taip pat vykdo bet kokią kitą veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kuri neatsiejamai susijusi su įstaigos veiklos tikslais.

 3. NARIAI, ASOCIJUOTI NARIAI
  3.1. LVK nariais gali būti juridiniai asmenys, asmenys, veikiantys pagal jungtinės veiklos arba partnerystės sutartis, profesinės bendrijos, nevyriausybinės organizacijos.
  3.2. Kandidatus į LVK narius Tarybai rekomenduoja ir siūlo Valdyba. Nariai priimami ir pašalinami Tarybos nutarimu. Stojantiems į LVK narius reikia pateikti prašymą, kuriame nurodoma LVK Generalinio direktoriaus nustatyta informacija. LVK nario teisės ir pareigos įgyjamos tik laiku sumokėjus Kongreso nustatytus mokesčius. Stojamasis mokestis ir stojimo metų nario mokestis sumokami per 1 mėnesį nuo Tarybos nutarimo priimti asmenį į LVK narius dienos ir nariu asmuo tampa nuo stojamojo mokesčio ir stojimo metų nario mokesčio sumokėjimo dienos. Stojimo metais nario mokestis skaičiuojamas proporcingai nuo įstojimo datos iki metų pabaigos likusiam dienų skaičiui.
  3.3. Taryba turi teisę narį pašalinti už bet kurį šių įstatų pažeidimą ar jų nevykdymą. Šiuo atveju narys laikomas pašalintu iš LVK ir nesantis LVK nariu nuo to momento, kai Taryba priima sprendimą pašalinti tokį narį. Nariai turi teisę atsisakyti narystės savo noru bet kuriuo metu, pateikę raštišką pareiškimą Tarybai. Narys laikomas išstojusiu iš LVK ir nesantis LVK nariu nuo tos momento, kai narys pateikia pareiškimą išstoti iš LVK.
  3.4. Nario sumokėti narystės ir kiti mokesčiai ar kitaip iš nario LVK gautos lėšos bei turtas nariui negrąžinami šiam išstojus ar jį pašalinus iš LVK.
  3.5. Nario mokestis už einamuosius metus sumokamas per pirmąjį metų ketvirtį. Nario mokestį taip pat galima mokėti dalimis, 4 kartus per metus, iki kiekvieno ketvirčio pabaigos, prieš tai pateikus atskirą prašymą LVK Generaliniam direktoriui.
  3.6. Stojamųjų mokesčių ir narių mokesčių dydžiai nustatomi atskiru Kongreso nutarimu.
  3.7. LVK narys turi tokias teises:
  3.7.1. dalyvauti ir balsuoti LVK Kongrese;
  3.7.2. teikti pasiūlymus LVK Kongresui ir Tarybai;
  3.7.3. rinkti ir būti išrinktais į LVK valdymo organus;
  3.7.4. Valdybos nustatyta tvarka gauti dokumentus ir informaciją apie LVK veiklą. Šie dokumentai ir kita informacija apie LVK veiklą pateikiama nariams LVK interneto puslapyje arba LVK buveinėje, pateikus raštišką prašymą;
  3.7.5. naudotis LVK teikiamomis paslaugomis;
  3.7.6. bet kada išstoti iš LVK, pateikus rašytinį pareiškimą Tarybai;
  3.7.7. ginčyti teisme LVK Kongreso, Tarybos ir kitų organų nutarimus.
  3.8. LVK narys turi tokias pareigas:
  3.8.1. privalo laikytis šių įstatų;
  3.8.2. laikytis LVK valdymo organų priimtų sprendimų, išskyrus atvejus, kai valdymo organų sprendimai yra neprivalomi ir rekomendacinio pobūdžio;
  3.8.3. dalyvauti LVK veikloje, aktyviai reikšti nuomonę;
  3.8.4. laiku mokėti nustatytus stojamuosius ir nario mokesčius.
  3.9. Konfederacijai, asociacijai, sąjungai, nevyriausybinei organizacijai ar kitai narystės pagrindu veikiančiai organizacijai įstojus į LVK narių gretas, jų nariais esantys asmenys automatiškai tampa LVK asocijuotais nariais. Asocijuotas narys automatiškai netenka asocijuoto nario statuso nuo to momento, kai iš LVK narių išstoja arba yra atleidžiama organizacija, kurios nariu yra asocijuotas narys, arba jis nustoja būti atitinkamos organizacijos nariu. LVK asocijuotam nariui nėra suteikiama balsavimo Kongrese teisė. LVK asocijuotų nariai turi 3.7.2 ir 3.7.5 punktuose numatytas teises.

 4. LVK TEISĖS IR PAREIGOS
  4.1. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti LVK:
  4.1.1. turi atsiskaitomąją sąskaitą kredito įstaigoje įstatymų numatyta tvarka;
  4.1.2. valdo, naudoja jai priklausantį turtą ir lėšas bei jomis disponuoja;
  4.1.3. sudaro sutartis ir prisiima įsipareigojimus;
  4.1.4. steigia, likviduoja kitus juridinius asmenis;
  4.1.5. priima sprendimą tapti kitų juridinių asmenų dalyviu (asociacijų, sąjungų, konfederacijų ir kt.) ir išstoti iš jų;
  4.1.6. stoja į tarptautines organizacijas;
  4.1.7. vykdo įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga LVK tikslams pasiekti.

 5. LVK ORGANAI
  5.1. Kongresas. LVK aukščiausias organas yra kongresas (toliau – Kongresas), kuris turi visas visuotinio narių susirinkimo teises. Kongreso darbo organizavimo forma yra sesija (susirinkimas). LVK Kongrese kiekvienas narys turi po vieną balsą, nepriklausomai nuo stojamojo įnašo ir mokamo nario mokesčio dydžio. Kongreso sesijoms paprastai pirmininkauja LVK Prezidentas (LVK Prezidentas yra Tarybos pirmininkas). Kongresas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Eilinį arba neeilinį Kongresą savo iniciatyva šaukia Taryba. Neeilinė Kongreso sesija kviečiama Tarybos tuo atveju, jei planuojama keisti LVK įstatus, nario ar kitus mokesčius ir jų dydžius, rinkti ir (ar) atšaukti LVK Tarybą, svarstyti Tarybos nario įgaliojimų sustabdymo klausimą. Neeilinė Kongreso sesija gali būti kviečiama ir tuo atveju, jei raštu to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 LVK narių. Apie Kongreso sesijos datą, vietą, laiką bei darbotvarkę Tarybos pirmininkas privalo informuoti LVK narius paštu arba elektroniniu paštu likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki Kongreso sesijos dienos.
  5.2. LVK privalo sudaryti galimybę nariams Kongreso sesijose dalyvauti naudojant elektroninių ryšių priemones (pvz., vaizdo ar balso konferencijos būdu ir kt.), jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio nario asmens tapatybę.
  5.3. Kongreso nutarimai yra priimami, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė LVK narių. Nutarimai priimami paprasta Kongrese dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai keičiami LVK įstatai, pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama LVK. Šiais atvejais nutarimai priimami 2/3 Kongrese dalyvaujančių LVK narių balsų. LVK nariai taip pat gali balsuoti Kongreso sesijos darbotvarkėje numatytais klausimais iš anksto atsiųsdami savo sprendimus dėl kiekvieno darbotvarkėje numatyto klausimo paštu arba elektroniniu paštu. LVK nariai, iš anksto atsiuntę savo sprendimus paštu arba elektroniniu paštu, yra įskaičiuojami į Kongreso sesijos kvorumą. Jei Kongrese nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušaukta pakartotinė sesija, kurios metu gali būti priimti nutarimai neįvykusio Kongreso darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek joje dalyvavo LVK narių.
  5.4. LVK Kongresas:
  5.4.1. keičia, papildo LVK įstatus; tvirtina naują LVK įstatų redakciją;
  5.4.2. 4 metų laikotarpiui renka Tarybos narius, nustato tikslų jų skaičių, kuris negali būti mažesnis nei 17 ir didesnis nei 25 nariai; atšaukia visą Tarybą ar pavienius jos narius iš pareigų;
  5.4.3. atšaukia pavienius Tarybos narius, kurių įgaliojimai sustabdyti Tarybos sprendimu; tuo atveju jei Kongresas nusprendžia, kad Tarybos nario įgaliojimai sustabdyti nepagrįstai – jis automatiškai gražinamas į pareigas;
  5.4.4. tvirtina LVK metinę veiklos ataskaitą;
  5.4.5. tvirtina LVK metinę finansinę ataskaitą;
  5.4.6. nustato narių stojamųjų mokesčių dydį, narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
  5.4.7. renka LVK auditorių;
  5.4.8. tvirtina LVK audito ataskaitą;
  5.4.9. priima nutarimą dėl LVK reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo;
  5.4.10. renka Etikos komisijos narius.
  5.5. Taryba. LVK nariams atstovaujantis organas yra LVK Taryba (toliau – Taryba). Tarybos nariai 4 metų laikotarpiui renkami Kongreso iš Valdybos rekomenduojamų kandidatų, atviru balsavimu, pildant biuletenius. Kiekvienas LVK narys turi teisę rekomenduoti Valdybai savo darbuotoją, vadovą, savininką (akcininką/dalyvį), arba narį paskirti į Tarybą. Tarybos nariai privalo būti nepriekaištingos reputacijos. Tuo atveju jei LVK narys, kurio atstovas yra Tarybos narys, nustoja būti LVK nariu arba Tarybos nario ir jį pasiūliusio LVK nario santykiai baigiasi, toks Tarybos narys privalo atsistatydinti iš užimamų Tarybos nario pareigų, o jei neatsistatydina – Taryba gali sustabdyti jo įgaliojimus. Nurodytais pagrindais pasibaigus Tarybos nario įgaliojimams, šaukiamas Kongresas, kuris turi paskirti į Tarybą naują narį.
  5.6. LVK Taryba:
  5.6.1. iš Kongreso išrinktų Tarybos narių 4 metų laikotarpiui renka ir atšaukia Prezidentą. Prezidento teikimu iš Kongreso išrinktų Tarybos narių skiria ir atšaukia 6 Viceprezidentus, kurie visi kartu sudaro Valdybą, atšaukia juos iš pareigų;
  5.6.2. Valdybos teikimu skiria ir atleidžia vienasmenį valdymo organą – Generalinį direktorių, nustato jo pareigybinį atlygį, sudaro su juo darbo sutartį, atšaukia jį iš pareigų;
  5.6.3. priima ir pašalina LVK narius;
  5.6.4. įstatų 5.5 punkte nurodytais atvejais 2/3 balsų dauguma priima sprendimą stabdyti Tarybos narių įgaliojimus; Tarybos nario įgaliojimai laikomi sustabdytais nuo Tarybos sprendimo dienos iki Kongreso nutarimo atšaukti jį iš pareigų arba jį perrinkti Tarybos nariu; Tarybos narys, kurio įgaliojimai sustabdyti praranda visus jam pagal šiuos įstatus suteiktus įgaliojimus, teises bei teisę bet kokia forma dalyvauti LVK veikloje;
  5.6.5. tvirtina LVK strategiją;
  5.6.6. tvirtina LVK metinį biudžetą ir veiklos planą;
  5.6.7. tvirtina LVK interesų konfliktų valdymo politiką, etikos kodeksą;
  5.6.8. tvirtina LVK Tarybos darbo reglamentą;
  5.6.9. šaukia Kongresą ne rečiau kaip vieną kartą per metus;
  5.6.10. tvirtina įgaliojimų reglamentą Generaliniam direktoriui ir kitiems LVK darbuotojams;
  5.6.11. LVK teikimu svarsto ir tvirtina LVK nacionalinį įgaliotinį į ICC;
  5.6.12. priima nutarimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo, o taip pat tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu; skiria tokių juridinių asmenų valdymo organų narius, tvirtina pozicijas kurias LVK atstovai atstovauja jų dalininkų susirinkimuose;
  5.6.13. priima nutarimą dėl LVK filialų ir (ar) atstovybių steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo, tvirtina, keičia jų veiklos nuostatus, skiria ir atleidžia vadovus; valdo ir kontroliuoja LVK filialus ir (ar) atstovybes;
  5.6.14. svarsto ir pateikia Kongresui LVK metinės finansinės ir veiklos ataskaitas;
  5.6.15. tvirtina nekilnojamojo turto pirkimą, pardavimą, nuomą, kitus sandorius dėl nekilnojamojo turto, tvirtina ilgalaikes investicijas, nenumatytas biudžete konkrečia eilute;
  5.6.16. steigia LVK nominacijas, apdovanojimus, tvirtina jų nuostatus, renka pasiūlymus įsteigtoms nominacijoms ir apdovanojimams, skelbia nugalėtojus ir apdovanojamuosius.
  5.7. Už Tarybos posėdžio sušaukimą, Tarybos posėdyje dalyvaujančių ar savo sprendimus iš anksto pateikusių Tarybos narių tapatybės nustatymą, kvorumo buvimo nustatymą ir balsavimo rezultatų nustatymą yra atsakingas LVK Prezidentas.
  5.8. Prezidentas šaukia Tarybos posėdžius ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Tarybos posėdžiai taip pat šaukiami, kai to reikalauja dauguma (daugiau nei 1/2) Tarybos narių. Konsultaciniai ir (ar) teminiai Tarybos posėdžiai, į kuriuos kviečiami ar dalyvauja pranešėjai, Tarybos nariams neprivalomi. Apie Tarybos posėdžio datą, vietą, laiką bei darbotvarkę LVK Prezidentas privalo informuoti Tarybos narius raštu arba elektroniniu paštu likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki Tarybos posėdžio dienos.
  5.9. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Tarybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“, išskyrus svarstant Tarybos nario įgaliojimų stabdymo klausimą. Tarybos sprendimas sustabdyti Tarybos nario įgaliojimus priimamas 2/3 dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma. Tarybos posėdyje kiekvienas narys turi po vieną balsą. Tarybos nariai, kurių įgaliojimai sustabdyti, neturi teisės balsuoti ir dalyvauti Tarybos posėdyje; jie taip pat neskaičiuojami skaičiuojant Tarybos kvorumą. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Prezidento balsas. Tarybos nariai gali balsuoti posėdžio darbotvarkėje numatytais klausimais iš anksto atsiųsdami LVK Prezidentui savo sprendimus dėl kiekvieno darbotvarkėje numatyto nutarimo projekto paštu arba elektroniniu paštu. Tarybos nariai, iš anksto atsiuntę savo sprendimus paštu arba elektroniniu paštu, yra įskaičiuojami į Tarybos posėdžio kvorumą. LVK privalo sudaryti galimybę Tarybos nariams Tarybos posėdžiuose dalyvauti naudojant elektroninių ryšių priemones (pvz., vaizdo ar balso konferencijos būdu ir kt.), jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti dalyvavusio nario asmens tapatybę.
  5.10. Bet kuris Tarybos narys gali teikti pasiūlymus dėl atitinkamo Tarybos posėdžio darbotvarkės papildymo. Pasiūlymai dėl darbotvarkės turi būti teikiami raštu arba elektroniniu paštu. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Tarybos darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jei siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki Tarybos posėdžio dienos. Bet kuris Tarybos narys bet kuriuo metu iki Tarybos posėdžio arba posėdžio metu gali raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į Tarybos darbotvarkę įtrauktais klausimais. Tarybos posėdis yra protokoluojamas. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
  5.11. Taryba savo veiklos ataskaitą teikia Kongresui.
  5.12. Prezidentas. Prezidentas (toliau – Prezidentas) yra LVK organas, renkamas slaptu balsavimu Tarybos posėdyje jos kadencijos laikui 4 metų laikotarpiui, daugiausiai 2 kadencijoms iš eilės. Darbo sutartis su LVK Prezidentu nesudaroma. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus LVK Prezidentas užsiima lobistine veikla ir privalo būti įtrauktas į Lietuvos Respublikos lobistų sąrašą.
  5.13. LVK Prezidentas:
  5.13.1. teikia Tarybai tvirtinti Viceprezidentų kandidatūras ir pasiūlymus dėl Viceprezidentų atleidimo;
  5.13.2. yra Tarybos ir Valdybos pirmininkas ir vadovauja jų veiklai;
  5.13.3. pagal jam suteiktus įgaliojimus atstovauja LVK ir jos interesams Lietuvoje ir užsienyje, valstybinėse ir privačiose institucijose, pasirašo LVK vardu.
  5.14. Valdyba. Valdyba yra kolegialus LVK organas (toliau – Valdyba), kuris svarsto einamuosius klausimus, formuoja pozicijas svarbiais klausimais, kontroliuoja Generalinio direktoriaus veiklą, kitų LVK organų veiklą bei padeda Prezidentui kolegialiai priimti sprendimus. Valdyba sudaro 7 nariai – Prezidentas, kuris į Valdybą paskiriamas automatiškai, ir 6 Viceprezidentai. Viceprezidentai renkami iš Tarybos narių pagal Prezidento rekomendacijas. Darbo sutartys su jais nėra sudaromos. Viceprezidentams gali būti paskirta kuruoti atskiras LVK veiklos sritis. Viceprezidentai neprivalo būti įtraukti į Lietuvos Respublikos lobistų sąrašą, išskyrus atvejus, kai tai privaloma pagal Etikos kodeksą ir (ar) interesų valdymo politiką, arba jei Viceprezidentas paskiriamas pavaduoti LVK Prezidentą, ar kai paskiriamas kaip LVK atstovas santykiuose su valstybe, valdžios institucijomis. Valdybos kadencijos laikotarpis sutampa su Tarybos kadencijos laikotarpiu.
  5.15. LVK Valdyba:
  5.15.1. analizuoja, svarsto ir tam tikrų interesų atstovavimo galimybes pasikreipus nariui ar Darbo grupei, nustato ir suformuoja LVK poziciją;
  5.15.2. sprendžia, kas (Prezidentas, Viceprezidentai, Tarybos nariai, Generalinis direktorius, LVK darbuotojai, narių atstovai, Darbo grupių nariai) deleguojami į valstybinių ar savivaldybių institucijų sudarytas darbo grupes, tarybas, komisijas ir kitus organus;
  5.15.3. atsakinga už interesų konfliktų prevenciją ir sprendimą;
  5.15.4. atsakinga už LVK strateginę komunikaciją, verslo reputacijos kūrimą ir išlaikymą, rūpinasi ICC tarptautine veikla, bendradarbiavimu su kitomis organizacijomis;
  5.15.5. atsakinga už periodinę LVK finansų kontrolę, rekomenduoja Kongresui auditorių; bendradarbiauja ir palaiko nuolatinius ryšius su auditoriumi;
  5.15.6. užtikrina ir atlieka LVK teisinės ir (ar) etinės atitikties priežiūrą;
  5.15.7. svarsto ir tvirtina verslo rinkos standartus įvairiomis temomis (pvz. etikos kodeksas viešuosiuose pirkimuose, aplinkosaugos, lygių galimybių ir kitų ESG tikslų politikos ir t.t.);
  5.15.8. rūpinasi narių pritraukimu ir esamų narių išlaikymu, analizuoja, svarsto ir vertina informaciją apie potencialius LVK narius prieš teikiant rekomendacijas Tarybai dėl jų priėmimo;
  5.15.9. teikia rekomendacijas Kongresui dėl kandidatų į Tarybą ir Etikos komisiją; Tarybai – dėl Prezidento ir jo pasiūlytų Viceprezidentų, Generalinio direktoriaus; analizuoja, svarsto ir vertina kandidatų į Tarybą, Etikos komisiją, Prezidentus ir Viceprezidentus nepriekaištingą reputaciją, užimamas pareigas ir interesus, jų atitikimą kandidatūros reikalavimams;
  5.15.10. organizuoja ir rūpinasi LVK analitinės veiklos vykdymu, lėšų surinkimu, LVK informacijos sklaida ir veiklos viešinimu;
  5.15.11. analizuoja, svarsto ir sprendžia dėl dalyvavimo Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų viešųjų finansų biudžeto pinigais įgyvendinamuose projektuose; tvirtina tokių projektų metines ataskaitas;
  5.15.12. tvirtina LVK skiriamas ir gaunamą paramą; savanoriškas narių įmokas;
  5.15.13. tvirtina LVK administracijos struktūrą;
  5.15.14. tvirtina LVK teikiamas mokamas paslaugas ir nustato jų kainodarą;
  5.15.15. tvirtina visus Generalinio direktoriaus sudaromus sandorius, viršijančius 10 000 EUR sumą (vienkartinę sumą arba metams), tačiau apie sandorius, viršijančius 2,000 EUR sumą, Generalinis direktorius turi iš anksto pranešti Valdybai;
  5.15.16. tvirtina Generalinio direktoriaus ir Prezidento pavadavimą. Prezidentui atsistatydinus ar dėl kitų priežasčių negalint vykdyti jam pavestų funkcijų, Prezidento įgaliojimai Valdybos nutarimu, iki bus sušaukta Taryba ir išrinktas naujas Prezidentas, pavedami vienam iš Viceprezidentų;
  5.15.17. tvirtina Valdybos darbo reglamentą;
  5.15.18. tvirtina kitus LVK vidinius dokumentus – tvarkas, taisykles;
  5.15.19. Tvirtina Darbo grupes ir jų narius;
  5.15.20. Tvirtina LVK naudojamus prekių ženklus.
  5.16. Visas ar dalį jai priskirtų veiklos sričių kuruoti Valdyba gali pavesti Prezidentui arba Viceprezidentams, tačiau jiems negali būti pavedama ar perkeliama Valdybos sprendimų priėmimo teisė.
  5.17. Prezidentas šaukia Valdybos posėdžius ne rečiau kaip 1–2 kartus per mėnesį. Valdybos posėdžiai taip pat šaukiami, kai to reikalauja bent 2 Valdybos nariai. Apie Valdybos posėdžio datą, vietą, laiką bei darbotvarkę LVK Prezidentas (arba jei jis to nepadaro – 2 Valdybos nariai) privalo informuoti Valdybos narius raštu arba elektroniniu paštu likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki Valdybos posėdžio dienos.
  5.18. Valdybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Valdybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Valdybos posėdyje kiekvienas narys turi po vieną balsą. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Prezidento balsas. Valdybos nariai gali balsuoti posėdžio darbotvarkėje numatytais klausimais iš anksto atsiųsdami LVK Prezidentui savo sprendimus dėl kiekvieno darbotvarkėje numatyto nutarimo projekto paštu arba elektroniniu paštu. Valdybos nariai, iš anksto atsiuntę savo sprendimus paštu arba elektroniniu paštu, yra įskaičiuojami į posėdžio kvorumą. Bet kuris Valdybos narys gali teikti pasiūlymus dėl atitinkamo posėdžio darbotvarkės papildymo. Valdybos posėdis yra protokoluojamas. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. LVK privalo sudaryti galimybę Valdybos nariams Valdybos posėdžiuose dalyvauti naudojant elektroninių ryšių priemones (pvz., vaizdo ar balso konferencijos būdu ir kt.), jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti dalyvavusio nario asmens tapatybę.
  5.19. Generalinis direktorius. Už vadovavimą LVK direkcijai, direkcijos darbuotojų kontrolę ir priežiūrą yra atsakingas Generalinis direktorius (toliau – Generalinis direktorius) ir LVK administracija. Generalinis direktorius yra LVK vienasmenis valdymo organas. Generalinis direktorius privalo būti nepriekaištingos reputacijos, turėti darbo patirties vadovaujančiose pozicijose, lyderystės, vadybos, organizacinių, užsienio kalbų mokėjimo ir komunikacinių įgūdžių. Generalinį direktorių renka Taryba, Valdybos teikimu. Su Generaliniu direktoriumi sudaroma darbo sutartis, jam mokamas darbo užmokestis. Visos Generalinio direktoriaus pajamos iš darbo turi būti gaunamos iš veiklos susijusios su LVK, išskyrus mokslinę bei dėstymo veiklą ir jei Valdyba leidžia kitaip. Siekiant išvengti interesų konfliktų, visą kitą veiklą ir pajamas, gautas iš tokios veiklos, nesusijusios su LVK, Generalinis direktorius privalo deklaruoti ir atskleisti Valdybai. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus Generalinis direktorius užsiima lobistine veikla ir privalo būti įtrauktas į Lietuvos Respublikos lobistų sąrašą. Generalinis direktorius:
  5.19.1. Organizuoja LVK veiklą, atstovauja LVK santykiuose su valstybės bei savivaldos institucijomis, nevyriausybinėmis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis bei asmenimis, visuomene; pagal jiems suteiktus įgaliojimus atstovauti LVK gali ir kiti administracijos komandos nariai, įtraukti į Lietuvos Respublikos lobistų sąrašą;
  5.19.2. dalyvauja Tarybos, Valdybos, LVK Darbo grupių susitikimuose ir veikloje (be teisės balsuoti), išskyrus klausimais tiesiogiai susijusiais su Generalinio direktoriaus vykdomomis funkcijomis ar veikla;
  5.19.3. įgyvendina Kongreso, Tarybos ir Valdybos sprendimus ir (ar) nutarimus;
  5.19.4. yra atskaitingas Tarybai ir Valdybai;
  5.19.5. tvarko LVK turtą, įskaitant finansines lėšas;
  5.19.6. veikia Tarybos patvirtinto veiksmų plano ir biudžeto rėmuose;
  5.19.7. sudaro sandorius bei atstovauja LVK;
  5.19.8. priima ir atleidžia iš darbo direkcijos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, nustato jų pareigybinius atlygius, vadovaujantis Tarybos biudžetu tam tikslui;
  5.19.9. dienraštyje „Verslo žinios“ skelbia LVK informaciją ir pranešimus, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo būti skelbiami viešai;
  5.19.10. atlieka LVK narių apskaitą, kontroliuoja mokesčių mokėjimą;
  5.19.11. atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, duomenų ir dokumentų (statistinių duomenų) pateikimą registrui bei kitoms valstybinėms institucijoms;
  5.19.12. atstovauja LVK tarptautiniuose ICC renginiuose, Lietuvos valstybinėse institucijose, jų sudarytose darbo grupėse, komisijose ar kituose organuose;
  5.19.13. rengia ir teikia svarstyti Tarybai LVK metinio biudžeto, veiksmų plano projektus, metines finansinės ir metinės veiklos ataskaitas;
  5.19.14. organizuoja LVK Darbo grupių techninį aptarnavimą;
  5.19.15. praneša LVK nariams apie esminius įvykius;
  5.19.16. tvirtina LVK buveinės adresą ir apie jį informuoja Juridinių asmenų registro valdytoją;
  5.19.17. atlieka ir vykdo kitus Kongreso, Tarybos, Valdybos nutarimus, Prezidento pavedimus.
  5.19.18. Kiekvienais metais iki birželio 30 d. rengia ir teikia Kongresui tvirtinti LVK viešą ataskaitą, taip pat sudaro sąlygas kiekvienam juridiniam ar fiziniam asmeniui LVK buveinėje arba internetiniame tinklapyje susipažinti su LVK veiklos ataskaita.
  5.20. Etikos komisija. LVK veikia etikos komisija (toliau – Etikos komisija). Etikos komisija nėra LVK organas. Etikos komisiją sudaro 5 nariai, išrinkti Kongreso, Valdybos teikimu. Etikos komisijos nariais negali būti Tarybos ar Valdybos nariai, Prezidentas, Generalinis direktorius. Etikos komisijos nariai turi būti nepriekaištingos reputacijos LVK narių atstovai ar kiti nepriklausomi asmenys. Etikos komisijos darbą organizuoja ir veiklą kontroliuoja Etikos komisijos pirmininkas, renkamas Etikos komisijos iš jos narių. Etikos komisija:
  5.20.1. Rengia etikos kodeksą ir užtikriną jo laikymąsi;
  5.20.2. Nagrinėja skundus dėl LVK narių, Tarybos, Valdybos narių, Darbo grupių narių, Generalinio direktoriaus, LVK darbuotojų galimų interesų konfliktų valdymo politikos, etikos kodekso ar šių įstatų pažeidimų, ir konstatuoja (priima sprendimą):
  5.20.2.1. nenustačius pažeidimo, skundą atmesti;
  5.20.2.2. nustačius pažeidimą skundą atmesti kaip nesukeliantį reikšmingų padarinių ir skirti įspėjimą;
  5.20.2.3. nustačius pažeidimą skundą priimti ir rekomenduoti kompetentingam LVK valdymo organui pašalinti asmenį iš užimamų pareigų.
  5.21. Darbo grupės. Pasirinktai nuolatinei ar projektinei LVK veiklai įgyvendinti Valdybos sprendimu gali būti sudaromos darbo grupės (toliau – Darbo grupės). Darbo grupės nėra LVK organas. Kiekvienai Darbo grupei kuruoti paskiriamas LVK administracijos darbuotojas. LVK Darbo grupių nariai gali būti siunčiami į valstybės bei savivaldos institucijose veikiančias atitinkamas darbo grupes. Darbo grupė iš savo narių gali išrinkti atstovą (kurį turi patvirtinti Valdyba) dialogui ir santykiams palaikyti su valstybės bei savivaldos institucijomis, nevyriausybinėmis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis bei asmenimis, visuomene. Darbo grupės:
  5.21.1. sudaromos Valdybos sprendimu iš Tarybos narių ar LVK narių atstovų, turinčių patirties atitinkamoje Darbo grupės veiklos srityje;
  5.21.2. kartu su administracija analizuoja LVK aktualius klausimus ir teikia rekomendacinio pobūdžio išvadas Tarybai ir (ar) Valdybai bei Prezidentui;
  5.21.3. kuriamos palaikyti santykius su pasirinktame verslo ar kitame sektoriuje veikiančiomis valdžios institucijomis ir (ar) visuomene. LVK sektorinės–industrinės Darbo grupės yra: finansų, transporto, gamybos, paslaugų teikimo, TMT, prekybos, švietimo, sveikatos ir kitos. LVK teminės–dalykinės Darbo grupės yra: arbitražo, mokesčių, darbo santykių ir kitos. Pateikiamas LVK Darbo grupių sąrašas nėra baigtinis ir gali būti koreguojamas Valdybos sprendimu.

 6. TURTAS IR PAJAMŲ ŠALTINIAI. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO TVARKA
  6.1. LVK nuosavybės ar kitomis teisėmis valdo turtą ir lėšas. Jais LVK naudojasi, disponuoja vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
  6.2. LVK pajamų šaltiniai yra:
  6.2.1. narių stojamieji įnašai, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
  6.2.2. parama, kitų asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
  6.2.3. palikimai, pagal testamentą tenkantys LVK;
  6.2.4. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas, palūkanos už suteiktas paskolas;
  6.2.5. pajamos iš įmonių, kurių LVK yra savininkė arba partnerė, paskirstyto pelno, dalių pardavimo ar kitokių tokių įmonių išmokų dalyviams;
  6.2.6. lėšos ir turtas gautas LVK vykdomiems tiksliniams projektams ir programoms;
  6.2.7. pajamos iš šiems įstatams bei veiklos tikslams neprieštaraujančios LVK veiklos, iš analitinių tikslinių projektų ar programų, konsultacinės veiklos, vykdomos Valdybos nustatyta tvarka ir jai pritarus;
  6.2.8. pajamos iš LVK rengiamų renginių, leidinių, publikacijų, parama, gauta tokiai veiklai;
  6.2.9. kitos teisėtai gautos pajamos.
  6.3. LVK, Valdybos sprendimu, gali priimti savanorišką narių paramą už projektų ar programų, aktualių tik daliai LVK narių, įgyvendinimą ir nustatyti kainas už LVK nariams suteiktas konsultacines paslaugas. LVK taip pat turi teisę priimti kitus LVK narių netikslinius (savanoriškus) įnašus skirtus LVK veiklai vykdyti. Visos papildomos rinkliavos turi atsispindėti LVK finansinėse ir veiklos ataskaitose. LVK pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu su tokiu asmeniu taip susitarta sutartyje, kuri atitinka LVK įstatus ir teisės aktus.
  6.4. LVK galioja jos veiklai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymais numatyti ribojimai.

 7. LVK VEIKLOS AUDITAS
  7.1. Kongreso nutarimu 3 metų laikotarpiui renkamas auditorius, kuris atlieka LVK auditą.
  7.2. Finansiniams metams pasibaigus iki eilinio Kongreso auditorius turi patikrinti LVK metinę finansinę atskaitomybę.
  7.3. Už darbą auditoriui LVK moka atlygį.
  7.4. Generalinis direktorius privalo pateikti auditoriui jo reikalaujamus apskaitos dokumentus.

 8. FILIALAI IR ATSTOVYBĖS
  8.1. LVK turi teisę steigti ir likviduoti filialus ir (ar) atstovybes. Filialai ir (ar) atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Tarybos nutarimu. LVK filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.
  8.2. Filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal filialų ir (ar) atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina Taryba. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atleidžia Taryba. Filialai ir atstovybės propaguoja LVK vykdomą politiką ir dalyvauja ją įgyvendinant.

 9. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
  9.1. LVK pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama arba likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka Kongreso nutarimu.

 10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  10.1. Klausimai, nesureguliuoti šių įstatų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  10.2. Esant neatitikimų tarp šių įstatų ir imperatyvių teisės normų, reglamentuojančių asociacijų teisinį statusą ir (ar) veiklą, vadovaujamasi įstatymo nuostatomis.
  10.3. LVK įstatai keičiami ir papildomi Kongreso nutarimu vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiuose įstatuose nustatyta tvarka.

Lietuvos verslo konfederacija
2020 m. spalio 1 d.

Generalinė direktorė Ineta Rizgelė