Šiais metais Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) Kongreso atstovai, LVK Tarybos 2023 m. kovo 30 d. nutarimu, dėl LVK metinių, organizacinių klausimų balsuoja išankstiniu balsavimu el. paštu.

Darbotvarkė

  1. Dėl pritarimo LVK Kongreso balsavimą vykdyti išankstiniu būdu, balsuojant el. paštu dėl LVK organizacinių, metinių klausimų.
  2. 2022 m. LVK veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  3. 2022 m. LVK finansinės ataskaitos tvirtinimas.
  4. 2022 m. LVK audito ataskaitos tvirtinimas.
  5. Dėl naujų LVK Tarybos narių išrinkimo.
  6. Dėl LVK auditoriaus 2023-2025 metams rinkimo.

Darbotvarkės klausimas Nr. 1. Dėl pritarimo LVK Kongreso balsavimą vykdyti išankstiniu būdu, balsuojant el. paštu dėl LVK organizacinių, metinių klausimų.

LVK Taryba 2023 m. kovo 30 d. pritarė LVK Kongreso XLIV sesijos koncepcijai, kuria numatyta balsavimą dėl LVK metinių, organizacinių klausimų vykdyti išankstiniu būdu el. paštu ir organizuoti metinį renginį – narių susirinkimą 2023 m. balandžio 26 d.

LVK įstatų: „5.3. Kongreso nutarimai yra priimami, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė LVK narių. Nutarimai priimami paprasta Kongrese dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai keičiami LVK įstatai, pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama LVK. Šiais atvejais nutarimai priimami 2/3 Kongrese dalyvaujančių LVK narių balsų. LVK nariai taip pat gali balsuoti Kongreso sesijos darbotvarkėje numatytais klausimais iš anksto atsiųsdami savo sprendimus dėl kiekvieno darbotvarkėje numatyto klausimo paštu arba elektroniniu paštu. LVK nariai, iš anksto atsiuntę savo sprendimus paštu arba elektroniniu paštu, yra įskaičiuojami į Kongreso sesijos kvorumą. Jei Kongrese nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušaukta pakartotinė sesija, kurios metu gali būti priimti nutarimai neįvykusio Kongreso darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek joje dalyvavo LVK narių.

Nutarimo projektas: Pritarti LVK Kongreso balsavimą vykdyti išankstiniu būdu, balsuojant el. paštu dėl LVK organizacinių, metinių klausimų.

Darbotvarkės klausimas Nr. 2. 2022 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas

Nutarimo projektas: Patvirtinti LVK 2022 m. veiklos ataskaitą.

Darbotvarkės klausimas Nr. 3. 2022 m. finansinės ataskaitos tvirtinimas

Nutarimo projektas: Patvirtinti LVK 2022 m. finansinę ataskaitą.

Darbotvarkės klausimas Nr. 4. 2022 m. LVK audito ataskaitos tvirtinimas

Nutarimo projektas: Patvirtinti LVK 2022 m. audito ataskaitą.

Darbotvarkės klausimas Nr. 5. Dėl naujų LVK Tarybos narių išrinkimo

2020 m. LVK Kongreso metu 2020-2024 m. kadencijai buvo išrinkta LVK Taryba, kurią sudaro 25 nariai.
LVK Tarybos nariai Mantas Dubauskas (dėl darbo vietos pasikeitimų) ir Laura Duksaitė-Iškauskienė (savanoriškas atsistatydinimas) atsistatydino iš LVK Tarybos nario pareigų ir šiuo metu yra laisvos 2 LVK Tarybos nario vietos.
Viešo kandidatavimo metu 3 LVK nariai pateikė atstovų kandidatūras užimti laisvas 2 LVK Tarybos narių vietas. Atitinkamai LVK Valdyba teikia 3 kandidatūras užimti 2 laisvas LVK Tarybos narių vietas likusiam 2020-2024 m. kadencijos laikotarpiui (kandencija baigiasi 2024 m. spalį).
LVK Kongreso atstovai balsų dauguma išrenka Tarybos narius 2020-2024 metų kadencijai (2 kandidatai surinkę daugiausia balsų išrenkami LVK Tarybos nariais).

Algis Latakas, generalinis direktorius
AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Algis Latakas nuo 2020 m. vadovauja Uosto direkcijai, kuri pripažinta viena iš strateginių įmonių Lietuvos transporto sistemoje. Per vadovavimo laikotarpį įmonėje sukūrė Žaliojo uosto koncepciją, kuri tapo vienu iš pagrindinių dokumentų, diegiant šiuolaikiškas aplinkosaugos bei inovacijų technologijas uosto veikloje. Papildomai aktyviai dalyvavo priimant strateginius sprendimus dėl įmonės virsmo į akcinę bendrovę bei pridėtinę vertę kuriančių komercinių paslaugų plėtojimo uoste (vėjo jėgainių infratsruktūros vystymo uoste). Darbo patirtis įvertinta LR Jūrų transporto darbuotojo garbės ženklu, bei Lietuvos pramoninkų konfederacijos profesijos riterio įvertinimu.

Viktorija Palubinskienė, direktorė
SMK Aukštoji mokykla

Viktorija Palubinskienė, SMK direktorė yra ne tik įkvepianti, bet ir turinti aukštas vadybines kompetencijas vadovė. Ji savo kompetencijas pritaiko ne tik SMK veikloje, bet ir dalyvauja įvairių struktūrų koordinuojamuose komitetuose. Viktorija aktyviai dalyvauja Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos (LKDK) veikloje, Lietuvos verslo konfederacijos Švietimo grupės veikloje, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų Švietimo komiteto veikloje bei yra Klaipėdos miesto akademinių reikalų tarybos (KMART) narė. Viktorija yra įgijusi vadybos magistro laipsnį ir turi 18 metų vadybinės darbo patirties.

Laurynas Bučalis, tarptautinių santykių vadovas
AB Lietuvos geležinkeliai

Laurynas Bučalis yra sukaupęs visapusišką patirtį didelėse tarptautinėse ir Lietuvos verslo bendrovėse bei valstybės institucijose. Lauryno profesinė specializacija yra tarptautiniai santykiai, korporatyviniai reikalai bei suinteresuotų šalių bendradarbiavimas. Šiuo metu Laurynas Bučalis vadovauja Lietuvos geležinkelių tarptautiniams santykiams bei koordinuoja bendrovės atstovavimą tarptautinėse organizacijose bei Lietuvos verslo asociacijose.

Nutarimo projektas: Išrinkti 1) _______________________ ir 2)_______________________LVK Tarybos nariais 2020-2024 m. kadencijai („už“ Algio Latako kandidatūrą – ____, „už“ Viktorijos Palubinskienės kandidatūrą – ____, „už“ Lauryno Bučalio kandidatūrą – ____, „susilaikė“ -____).

Darbotvarkės klausimas Nr. 6. Dėl LVK auditoriaus 2023-2025 metams rinkimo

LVK įstatų: „7.1. Kongreso nutarimu 3 metų laikotarpiui renkamas auditorius, kuris atlieka LVK auditą.
LVK auditorius 2020-2022 m. periodui LVK Kongreso buvo išrinktas UAB „Verslo audito konsultacijos“. Atsižvelgiant į darbų kokybę LVK Valdyba rekomenduoja Kongresui 2023-2025 m. laikotarpiui LVK auditoriumi išrinkti UAB „Verslo audito konsultacijos“.

Nutarimo projektas: LVK auditoriumi 2023-2024 m. laikotarpiui išrinkti UAB „Verslo audito konsultacijos“.