Pradžia Veikla Vilniaus komercinio arbitražo teismas

Vilniaus komercinio arbitražo teismas

by luklendas@gmail.com

Arbitražas – tai ginčo sprendimo būdas, kai fiziniai ar juridiniai asmenys, remdamiesi savo susitarimu, tarpusavio ginčui spręsti kreipiasi ne į valstybės teismą, o į jų susitarimu pasirinktą trečiąjį asmenį ar asmenis.

Visame pasaulyje arbitražas jau seniai pripažintas kaip efektyvus komercinių ginčų sprendimo būdas. Remiantis 1958 m. Niujorko konvencija dėl užsienio arbitražo sprendimų pripažinimo ir vykdymo, arbitražo sprendimai pripažįstami 134 pasaulio valstybių, ir šis skaičius kasmet didėja.

Skirtingai nuo teismų, arbitražas yra lankstesnis – šalys gali susitarti dėl kalbos ir vietos, arbitrų skaičiaus bei jų skyrimo tvarkos, ginčams spręsti taikytinos teisės.

2003 m. rudenį dvi Lietuvoje veikusios nuolatinės arbitražo institucijos – Arbitražo teismas prie Lietuvos verslo konfederacijos |(anksčiau „Tarptautinai prekybos rūmai – Lietuva“) ir Vilniaus tarptautinis komercinis arbitražas, reorganizuotos į vieną – Vilniaus komercinio arbitražo teismą .

Vilniaus komercinio arbitražo teismo steigėjai – asociacija „INFOBALT“, Lietuvos verslo konfederacija (anksčiau „Tarptautinai prekybos rūmai – Lietuva“), Lietuvos bankų asociacija, Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos nacionalinė vežėjų asociacija „Linava“ bei Lietuvos teisininkų draugija – išreiškė vieningą nuomonę dėl arbitražo reikšmės užtikrinant palankias sąlygas verslo ginčų sprendimui bei kuriant konkurencingą ir efektyvią alternatyvą valstybės teismams.

Verslininkai gali naudotis arbitražo privalumais įrašę į sutartis rekomenduojamas arbitražines išlygas arba sudarę atskirą susitarimą dėl ginčo sprendimo arbitražu. Asmenims, pageidaujantiems, kad ginčų, nesutarimų ar reikalavimų, kylančių iš jų sudaromų sutarčių ar su jomis susijusių, nagrinėjimą organizuotų Vilniaus komercinio arbitražo teismas , siūlome įrašyti į sutartis (kontraktus) tipinę arbitražinę išlygą :

Lietuvių kalba: „Kiekvienas ginčas, kylantis iš šios sutarties ar su ja susijęs, galutinai sprendžiamas arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal Arbitražo procedūros reglamentą.

Visi procesiniai dokumentai šalims bus siunčiami elektroniniu paštu šiais adresais …(nurodyti kiekvienos šalies el. pašto adresus).

Arbitražo teismo arbitrų bus ………. (vienas arba trys).

Arbitražo vieta – ………. (miestas, valstybė).

Arbitražiniame procese bus vartojama ………. kalba.

Ginčui taikytina … (valstybė) materialinė teisė.“

Anglų kalba: „Any dispute, arising out of or relating to this contract, shall be finally settled by arbitration in the Vilnius Court of Commercial Arbitration in accordance with its Rules of Arbitration.

All procedural documents shall be served via parties‘ e-mails …(please indicate e-mails of each party to the contract).

The number of arbitrators shall be … .

The place of arbitration shall be … .

The language of arbitration shall be … .

The law of … shall be applicable to the dispute.“

Rusų kalba: “Любой спор, возникший из настоящего договора или с ним связанный, окончательно решается посредством арбитража в Вильнюсском коммерческом арбитражном суде по Регламенту арбитражной процедуры.

Все процессуальные документы сторонам вручаются посредством электронной почты по следующим адресам … (указать эл. почту каждой из сторон договора).

Арбитражный суд должен состоять из ………. (указать число) арбитров.

Место арбитража – ………. (указать город и государство).

Язык, на котором будет осуществляться арбитражный процесс … (указать язык).

К разрешению спора применимо право … (указать государство).”

Daugiau apie Vilniaus komercinio arbitražo teismą galite sužinoti http://www.arbitrazas.lt, tel.: (8 5) 261 45 17 arba info@arbitrazas.lt.