2015
m. gruodžio 28 d. Lietuvos verslo konfederacija (LVK) pateik
ė
savo pastabas ir pasiūlymus
Energetikos ministerijai, kuri siekia pakeisti
Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisykles. Ministerijos
teigimu, projektas yra parengtas atsižvelgiant į praktikoje kylančius
neaiškumus, taikant šiuo metu galiojančias taisykles, bei į Specialiųjų tyrimų
tarnybos atlikto šių taisyklių antikorupcinio vertinimo metu nustatytus neaiškumus.

Pasak
LVK prezidento Valdo Sutkaus, projekte numatytas naujas leidimo plėtoti
elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimas asmeniui, kuris ketina
atnaujinti veikiančių elektros energijos gamybos įrenginius, nėra logiškas ir
pagrįstas. Projekte nėra aišku, kokiomis prielaidomis ir aplinkybėmis remiantis,
toks asmuo turi gauti leidimą plėtrai.

Darbai,
nesusiję su elektros energijos gamybos pajėgumų didinimu ar mažinimu
(laikančiųjų konstrukcijų atnaujinimas ar pakeitimas, kitos inžinerinės infrastruktūros
ir technologijų atnaujinimas), neturėtų sukelti papildomų biurokratinių kliūčių
ir formalių barjerų elektros energijos gamintojams.

Projekte
taip pat yra numatyta, kad pasikeitus elektrinės savininkui, bus netenkama leidimo
gaminti elektros energiją. Tai yra akivaizdi priemonė stabdyti atsinaujinančių
energijos išteklių plėtrą be jokio įstatyminio pagrindo.

Pagal
siūlomą reguliavimą, jeigu elektrinė, kuriai taikomas skatinamasis tarifas, bus
perleista net ir kitai tos pačios grupės įmonei, skatinamasis tarifas nebebus
taikomas, nors tam nėra jokio įstatyminio pagrindo.

Lietuvos
verslo konfederacija rašte Energetikos ministerijai prašo šių pakeitimų atsisakyti.

Panašūs įrašai