Lietuvos verslo konfederacija | ICC kartu su Lietuvos bankų asociacija ir Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija išsakė savo poziciją dėl šiuo metu vykstančių viešų diskusijų apie kandidatų atrankos į Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetą (toliau – EESRK) tvarką, atliktos atrankos rezultatus bei atstovų tvirtinimo procedūrą Vyriausybėje. Konfederacija išplatino viešą kreipimąsi, kuriame išsakoma pozicija, palaikanti Ūkio ministeriją, kuri pagal jai suteiktą kompetenciją atliko EESRK atstovų atranką.

Prieš dvi savaites Ūkio ministerija paskelbė specialiai sudarytos komisijos atrinktus kandidatus į EESRK.Tarp atrinktų kandidatų paskelbtas  ir  trijų minėtų verslo asociacijų nominuotas  atstovas –  dr. Stasys Kropas, Lietuvos bankų asociacijos prezidentas.

Konfederacijos ir minėtų asociacijų paraiška, kandidatu teikiant dr. Stasį Kropą, buvo parengta pagal  atrankos  reikalavimus, išankstiniu sutarimu dėl bendradarbiavimo konkrečiuose EESRK darbo grupėse. Pagrindinis asociacijų motyvas ir argumentai dalyvauti šioje kandidatų į EESRK atrankoje buvo paremtas siekiu iš pagrindų pakeisti anksčiau egzistavusią atrankos į EESRK praktiką, kuomet nebuvo vykdomas darbas, įtraukiant į konstruktyvų dialogą ir šviečiant plačiąsias visuomenės grupes, socialinių partnerių organizacijas, darbdavius ir darbuotojus apie EESRK veiklą, atstovavimo sistemą, įgyjamą praktiką bei koordinuotomis pastangomis skatinti ir mokytis rengti verslo pozicijas nagrinėjamais klausimais.

Konfederacija pozityviai vertina Ūkio ministerijos kandidatų atrankos reikalavimus visoms visuomeninėms organizacijoms, kurios priverčia „inventorizuoti“ savo atstovaujamą sektorių, narių sąrašus, jų veiklos matomumą, konstruktyvumą, o taip pat ir reikšmę bei svarbą, kuriant darbo vietas, suskaičiuojant indėlį į šalies BVP. Ši nauja tvarką suteikė galimybę visiems suinteresuotiems socialiniams partneriais iš anksto žinomomis, vienodomis sąlygomis atrinkti ir teikti savo geriausius kandidatus šiam konkursui.

 „Ydinga  praktika laikome tai, kad iki šiol  deleguoti atstovai, ne vienerius metus dalyvavę EESRK veikloje, nevykdė jokios konsultacinės, informacinės sklaidos veiklos su kitomis verslo organizacijomis, kurios neturi savo atstovų Trišalėje taryboje bei EESRK“, – teigė Algimantas Akstinas, Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva generalinis direktorius. „Po kelių metų aktyvaus susirašinėjimo su atsakingomis valstybinėmis institucijomis, Ūkio ministerija parengė demokratišką, aiškiais ir principingais reikalavimais tiek ir teikiančių organizacijų, tiek ir jų kandidatų atžvilgiu atrankos tvarką. Demokratiniu laimėjimu konfederacija laiko ir tą faktą, kad buvo išsivaduota iš kandidatų atrankos Trišalėje taryboje, kur sau monopolį suteikę kaip kurios darbdavių ir profsąjungų organizacijos atstovus pasirinkdavo tik iš savo organizacijų tarpo. Tai patvirtina ir pageidavusiųjų dalyvauti atrankos konkurse ir paraiškas teikusiųjų organizacijų įvairus ir gausus sąrašas.“

Kaltinimus dėl neva neskaidrios atrankos tvarkos, paraiškų teikimo terminų manipuliavimo, ar atrankos taisyklių keitimo, pasibaigus paraiškų teikimo terminams konfederacija laiko nepagrįstais ir nekorektiškais. Konfederacija pastebi, jog paraiškų priėmimo terminų pratęsimą bei atrankos taisyklių (reikalavimų) supaprastinimą, Ūkio ministerija darė tik todėl, kad kai kurios suinteresuotos darbdavių bei profsąjungų organizacijos tokių pakeitimų primygtinai reikalavo.

Konfederacija džiaugiasi, kad EESRK bus atstovaujamas ir smulkus bei vidutinis verslas, atstovo vietą atrankoje gavus ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijai bei Žemės ūkio rūmams, kurie taip pat atstovauja smulkųjį verslą.Be to, konfederacijos narių tarpe yra smulkaus ir vidutinio verslo atstovų ir jų verslo organizacijų, kurių interesus yra įsipareigojusi atstovauti.

Be to, konfederacija mano, kad renkamas nario mokestis yra tinkamas vertinimo kriterijus kandidatus į EESRK teikiančioms organizacijoms, nes šis rodiklis parodo socialinio partnerio savarankiškumą ir  nepriklausomybę  nuo valstybės paramos,  laivę priimti nepriklausomus sprendimus.

Konfederacija  kviečia Vyriausybę atlikti savo funkciją ir patvirtinti atranką praėjusius EESRK kandidatus, nes jei tai bus delsiama daryti dėl vykdomų grasinimų ar skundų teismuose, Lietuva nustatytu laiku nepatvirtins savo atstovų į EESRK.

Viešame kreipimesi konfederacija Ūkio ministeriją kviečia surengti spaudos konferenciją, kurioje atrankos organizatoriai  bei visi atranką praėję  kandidatai, kurie yra teikiami tvirtinti Vyriausybėje, viešai išsakytų savo atstovavimo veiklos prioritetus bei planuojamas darbo forma, bendradarbiaujant su kitais socialiniais partneriais.

 

Kontaktinis asmuo:

Generalinis direktorius, Algimantas Akstinas, e-paštas: algimantas@icclietuva.lt, Tel.:+ 370 5 212 1111.

Panašūs įrašai