Siekdama geriau
atstovauti verslo interesus savivaldybių lygmenyje, Lietuvos verslo
konfederacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos savivaldybių
asociacija. Organizacijos sutaria bendradarbiaujant su savivaldybių Tarybomis
padėti spręsti verslui aktualias savivaldybių problemas, kartu derinti ir
keistis nuomone verslui aktualių įstatymų ir kitus teisės aktų projektų,
susijusius su savivaldybių veikla, atžvilgiu, skatinti verslo plėtrą savivaldos
lygmenyje, rengti ir įgyvendinti įvairius projektus ir iniciatyvas,
visuomenines akcijas, skatinant verslumą, didinant Lietuvos įmonių
konkurencingumą, plėtojant viešojo ir nevyriausybinio bei privataus sektorių
partnerystę, didinant šalies konkurencingumą tarptautiniu mastu.

Panašūs įrašai