2012 m. vasarį Olandijos T.M.C. Asser institutas pasirinko
LAWIN advokatų kontoros partnerį dr. Jaunių Gumbį vieninteliu ekspertu
Lietuvoje, kuriam buvo patikėta atlikti nacionalinę teisinio reglamentavimo studiją
bei esamų antikorupcinių programų efektyvumo mokslinį įvertinimą. Tokiu būdu
Dr. Jaunius Gumbis buvo įtrauktas į Europos Komisijos T.M.C. Asser institutui
patikėtą vykdyti „Apgaulės, korupcijos ir kyšininkavimo nusikaltimų, įvykdytų
juridinių asmenų, kurie siekė finansinės ar ekonominės naudos prevencija“
projektą. T.M.C. Asser institutas, įkurtas 1965 m. Hagoje, garsėja kaip
profesionalus tarp-universitetinis žinių ir tyrimų centras, atliekantis tyrimus
privatinės ir viešosios tarptautinės teisės, ES teisės ir kitose srityse.

Šis ES projektas buvo inicijuotas nustačius, kad vis dažniau
korupcinio pobūdžio nusikaltimų yra įvykdomi privačiame sektoriuje, t.y.
verslininkų ar kitų privačių asmenų tarpusavio santykiuose. Dažni nusikaltimai,
pavyzdžiui, steigiant juridinius asmenis, kurių pagalba gaunama neteisėta
finansinė ar ekonominė nauda, plaunant pinigus arba švaistant įmonės lėšas.
Nereti ir PVM nusikaltimai, kurie dažnai yra tarpvalstybinio pobūdžio,
pasinaudojant Europos vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis (laisvu įsisteigimu
ir veikimu visose ES valstybėse narėse, laisvu prekių bei paslaugų judėjimu).
Visa tai daro žalą tiek ES vidaus rinkai, tiek ir finansinei sistemai.

Tarpvalstybinių nusikaltimų privačiame sektoriuje tyrimą ir
atsakomybės nustatymą apsunkina skirtingas ES valstybių narių reguliavimas
civilinėje, administracinėje ir baudžiamojoje teisėje, pavyzdžiui, nustatomi
skirtingi nusikaltimų ištyrimo ir bylos išnagrinėjimo terminai; skirtingi
atsakomybės subjektai (įmonė, jos vadovai ir (ar) darbuotojai, atlikę
neteisėtus veiksmus).

LAWIN partneris dr. Jaunius Gumbis teigia, kad šio unikalaus
projekto tikslas – ne tik įvertinti su korupcija susijusių nusikaltimų ir
organizuoto nusikalstamumo reguliavimo lygį kiekvienoje Europos Sąjungos valstybėje
bei nacionalinių teisės normų suderinamumą su tarptautiniais teisės aktais, bet
ir identifikuoti praktikoje kylančias nusikaltimų tyrimo ir įrodymų rinkimų
problemas, išsiaiškinti įmonių, jų vadovų bei darbuotojų, kaltinamų dėl
korupcijos, papirkinėjimo, pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir kitų su
korupcija susijusių nusikaltimų, atsakomybės ribas.

„Iki šiol visas teoretikų ar praktikų dėmesys buvo skiriamas
nagrinėti korupcijos nusikaltimus tik viešajame sektoriuje, nepakankamai
dėmesio skiriant tiek pagal Lietuvos, tiek pagal ES teisės aktus draudžiamai
korupcijai privačiajame sektoriuje. Riba tarp to, kas yra teisėta ir draudžiama
yra itin plona, todėl šio tyrimo metu buvo svarbu atskirti šiuos sektorius ir
taip užtikrinti teisinį tikrumą tiek verslui, tiek ir jį prižiūrinčioms
institucijoms. Sukauptos žinios padės mūsų teisininkų komandai dar patikimiau
patarti verslo atstovams, kaip jie turėtų elgtis kasdieninėse verslo
situacijose (pavyzdžiui, dovanojant verslo dovanas, bendraujant su ne tik su
valstybės tarnautojais bet ir su savo verslo partneriais), kad nepagrįstai
nekiltų jų atsakomybė“,  – sako dr. J.
Gumbis.

Tyrimo metu, kuris truko daugiau nei 2 mėnesius, buvo
nagrinėjamos įvairios nacionalinės strategijos, kovos su korupcija gairės bei
priemonės privačiame sektoriuje, informacijos rinkimo ir apsikeitimo tarp valstybinių
institucijų procedūros ir galimybės, jų integracija, privačių subjektų
skatinimas pranešti apie galimus nusikaltimus bei egzistuojančios galimybės
verslui pasikonsultuoti korupcijos prevencijos klausimais. Taip pat detaliai
išnagrinėta teismų praktika ir jos tendencijos ateityje.

T.M.C. Asser instituto, Tarptautinės ir ES teisės centro mokslininkai
puikiai įvertino nacionalinio eksperto dr. J. Gumbio bei LAWIN teisininkų Rūtos
Pumputienės, Liudo Karnicko ir Edvino Meškio indėlį į šį projektą, pažymėdami,
kad atlikta Lietuvos teisės aktų ir praktikos analizė yra itin išsami ir
atitinkanti aukščiausius standartus, keliamus tokiam tyrimui, o pasiūlyti
vertingi problemų sprendimo būdai prisidės prie ES reguliavimo tobulinimo.

Sprendimas renkant nacionalinį ekspertą Lietuvoje priimtas
atsižvelgiant į sukauptą didelę LAWIN advokato dr. Jauniaus Gumbio patirtį
konsultuojant verslo klientus santykiuose su valstybinėmis institucijomis, jų
pareigūnais, taip pat privačiais verslo subjektais, ypač tokiuose projektuose,
kai subjektai, be tiesioginių klausimų sprendimo taip pat apsikeičia turtine ar
kitokio pobūdžio ekonomine nauda. Didelę reikšmę eksperto parinkimui turėjo jo
akademinės žinios ir įdirbis dėstant ir atliekant tyrimus Lietuvos bei užsienio
universitetuose.

Panašūs įrašai