Š.m. kovo 13 d. LVK prezidiumo sprendimu, įsteigta nauja LVK Mokslo ir švietimo
komisija, kurios pirmininku patvirtintas Kazimiero Simonavičiaus
Universiteto rektorius prof.dr. Arūnas Augustinaitis.

Pagrindinis komisijos tikslas –  siekti Lietuvos mokslo ir švietimo
sistemos tobulinimo ir modernizavimo, didinant mokslo ir švietimo veiksmingumą
bei kokybę, plėtojant žinių, kūrybos ir inovacijų bei eko- ekonomikos kryptis,
įgyvendinant moksliosios (žinių) Lietuvos kūrimo principus.

Komisija veiks formuodama strateginius,
ekspertinius ir koncepcinius požiūrius į Lietuvos mokslo ir švietimo plėtrą,
rengs korporatyvinius Lietuvos verslo konfederacijos pasiūlymus, nuomones,
sprendimus bei teisinius dokumentus aktualiais klausimais, vykdys bendrus
mokslo ir verslo bendradarbiavimo, inovacijų diegimo, integracijos bei
kvalifikacijos projektus, formuos mokymosi visą gyvenimą sistemos ir darbo
rinkos modernizavimo gaires, organizuos tyrimus ir ateities įžvalgas.

Komisijos veiklos gairės 2014 metams
(projektas)

 1. Suburti veiklią ir
  kompetentingą LVK Mokslo ir švietimo komisiją;
 2. Suformuoti mokslo ir švietimo
  strateginę koncepciją, išreiškiančią LVK poziciją, požiūrį ir verslo
  interesus;
 3. Papildyti LVK atstovavimo
  registrą pagal Komisijos veiklos kryptis ir LVK interesus; (MITA, MOSTA,
  SKVC, Lituanistikos komisija prie LRV, LMT; IVPK; VRM Regioninės politikos
  departamentas, Viešojo valdymo politikos departamentas ir E. valdžios
  politikos skyrius; kt. )
 4. Sukurti informacinę bazę,
  interesų atstovavimo principus ir tinklą, taip pat viešinimo kanalų ir komunikavimo
  sistemą;
 5. Aktualizuoti svarbiausius AM,
  MTEP ir švietimo klausimus;
 6. Parengti ir patvirtinti
  Komisijos veiklos planą;
 7. Parengti nevalstybinių AM
  institucijų vaidmens didinimo ir plėtros koncepciją;
 8. Parengti darbo rinkos ir darbo
  modernizavimo veiksmų programą;
 9. Parengti mokslo ir verslo
  integravimo priemonių planą regioninės plėtros, klasterizacijos ir
  sumaniosios specializacijos kontekste;
 10. Pagrįsti bendrus mokslo ir
  verslo projektus verslo akseleravimo, jaunimo įdarbinimo, technologinio
  raštingumo, kvalifikacijos kėlimo, visuomenės verslinio švietimo ir kitose
  srityse;
 11. Pasirengti mokslo ir verslo
  integracijos tyrimams, ateities įžvalgoms ir ES projektams
 12. Sukurti socialinių partnerių ir
  ekspertų tinklą.

 

LVK šiuo metu veikia 13 komisijų.

Daugiau informacijos apie jų veiklą ir
komisijų sudėtį – https://lvk.lt/lt/icc-komisijos

 

Panašūs įrašai