Po
valdančiosios koalicijos posėdžio premjeras Algirdas Butkevičius pranešė apie
MMA didinimą 35 litais iki 1035 litų (300 eurų).

A.Butkevičius
sakė, kad MMA ketinama dar kartą didinti ir kitais metais, tačiau neprognozavo,
kada tai galėtų įvykti.

Lietuvos
verslo konfederacijos (LVK)  prezidentas Valdas Sutkus sako, kad valdžios
sprendimas didinti MMA yra logiškas žingsnis, žvelgiant į situaciją
kaimyninėse šalyse ir rengiantis euro įvedimui bei kovojant su šešėline
ekonomika ir stabdant emigraciją.

„Nors ir
simbolinis, tačiau MMA didinimas bus naudingas pačias mažiausias pajamas
gaunantiems darbuotojams. Mūsų šalyje tiek vidutinis atlyginimas, tiek ir MMA
nusileidžia kaimyninių šalių vidurkiams, todėl po truputį turime artėti prie
jų“, – sakė LVK prezidentas.

Šiuo metu
Lietuvoje minimalus atlyginimas yra mažiausias tarp Baltijos regiono valstybių
(įskaitant ir Lenkiją). Estijoje minimalus atlygis siekia 1225 Lt,
Latvijoje – 1105 Lt, Lenkijoje – 1370 litų.

V.Sutkus priminė, kad LVK pritarė ir minimalaus atlyginimo didinimui iki 1000
litų 2013 metais.

„Gyvename
Europos Sąjungoje, kai kiekvienas gali rinktis, kur jis nori dirbti, todėl
norint sustabdyti emigraciją bei bandyti gražinti jau emigravusius darbuotojus
į Lietuvą, turime gerinti darbo sąlygas. Atlyginimas išlieka vienu iš
pagrindinių veiksnių, kodėl žmonės apsisprendžia likti, ar išvykti svetur. Kuo
greičiau pasivysime Europos Sąjungą, tuo labiau išnaudosime savo potencialą“, –
sakė V.Sutkus

Atsakydamas
į klausimą, ar MMA didinimas nesukels neigiamų pasekmių verslui, V.Sutkus
teigė, kad nuogastavimų  iš verslininkų visada pasigirsta prieš kiekvieną
minimalios algos didinimą, tačiau ženklių neigiamų pokyčių paprastai nebūna
užfiksuojama.

„Kai
minimalus atlyginimas buvo didinimas iki 1000 litų, ne vienas verslininkas
sakė, kad tai gali privesti prie bankroto ar masinių darbuotojų atleidimų.
Visgi to nebuvo, įmonės ir toliau sėkmingai dirba. Turime susitaikyti, kad
atlyginimai Lietuvoje didės, svarbu, kad didinimas būtų apgalvotas, kad valdžia
pasitartų su verslininkais, realiai įvertintų jų galimybes“, – situaciją
komentavo V.Sutkus.

Dėl šiais metais didinamo minimalaus atlyginimo valstybės biudžetas nebus
peržiūrimas. Valstybės išlaidos dėl to padidės maždaug 5 mln. litų.

Iki spalio 1
d. vieno darbuotojo, gaunančio minimalią algą, išlaikymas darbdaviui
vidutiniškai kainuoja 1311 litus („į rankas“ darbuotojas gauna 850 lt),
padidinus MMA iki 1035 Lt, darbuotojo išlaikymas vidutiniškai pabrangs 46
litais ir sieks 1357 Lt ( „į rankas“ darbuotojas gaus 870 litų).

2013 metais minimalų atlyginimą ga­vu­sių dar­buo­to­jų,
dir­bu­sių vi­są dar­bo lai­ką, skai­čius ša­lies ūkyje su­da­rė 10,5 pro­cen­to
(98,3 tūkst.), vals­ty­bės sek­to­riu­je – 6,1 pro­cen­to (19,9 tūkst.), o
privačiame – 12,9 pro­cen­to (78,3 tūkst.).

MMA už­dir­ba dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis ap­gy­ven­di­ni­mo
ir mai­ti­ni­mo pa­slau­gų įmo­nių ir dau­giau nei penk­ta­da­lis ki­tos ap­tar­na­vi­mo
veik­los įmo­nių vi­są dar­bo lai­ką dir­bu­sių dar­buo­to­jų.

Kas tre­čias vi­są dar­bo lai­ką dir­bu­sių ir MMA ga­vu­sių
dar­buo­to­jų dir­bo ma­žo­se įmo­nė­se (1–9 dar­buo­to­jai), be­veik kas penk­tas
– įmo­nė­se, tu­rin­čio­se 10–49 dar­buo­to­jus. Per me­tus jų skai­čius pa­di­dė­jo
ati­tin­ka­mai 4,2 ir 2,6 pro­cen­ti­nio punk­to. Įmo­nė­se, ku­rio­se dir­bo
250 ir dau­giau dar­buo­to­jų, MMA ga­vu­sių dar­buo­to­jų skai­čius su­da­rė
apie 3 pro­cen­tus.

Panašūs įrašai