Lietuvos verslo konfederacija kartu su partneriais Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), Lietuvos inovacijų centru (LIC), mokslo ir technologijų parkais bei verslo asocijuotomis struktūromis įgyvendino projektą „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“, kuriame buvo teikiamos inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos Lietuvos verslui.

Projekto tikslas – didinti įmonių inovatyvumą ir skatinti jas aktyviau plėtoti MTEPI veiklas, teikiant inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas įmonėms.

Projekto uždaviniai:
1) Skatinti MTEPI veiklų vykdymą, inovatyvią verslininkystę, dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose;
2) Formuoti inovacijų paklausą, skatinant ikiprekybinių pirkimų vykdymą;
3) Didinti potencialą teikti aukštos kokybės inovacijų konsultacines ir paramos paslaugas.

Projekto aprašymas: Siekiant didinti ūkio subjektų konkurencingumą, būtina skatinti verslo investicijas į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) veiklas. Lietuvos įmonėms trūksta žinių, reikalingų efektyviam MTEPI veiklų vykdymui iš esmės visame inovacijų cikle – nuo produkto kūrimo koncepcijos iki jo pateikimo rinkai. Siekiant spręsti šią problemą, projekto įgyvendinimo metu buvo teikiamos inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos ūkio subjektams, vykdantiems ar ketinantiems vykdyti veiklą pagal prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptis. Tai skatino įmones aktyviau plėtoti MTEPI veiklas ir prisidėjo prie jų inovatyvumo ir konkurencingumo didinimo.

Projektas padėjo mažinti šiuo metu teikiamų inovacijų konsultacinių ir paramos paslaugų teikimo išsiskaidymą, nes į projekto veiklų įgyvendinimą buvo įtrauktos viešosios įstaigos (LIC) ir mokslo ir technologijų parkai (MTP), kurių pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultacines ir (ar) inovacijų paramos paslaugas, ir kurių dalininkė yra valstybė, bei nacionalinės verslo asociatyvinės struktūros, vienijančios regionines ir šakines verslo asociacijas, kurių nariai vykdo MTEPI veiklas. Projekto vykdytojas koordinavo partnerių teikiamas specializuotas paslaugas, atliepiančias specifinius inovatyvaus verslo poreikius. Paslaugas teikė projekto vykdytojo ir partnerių darbuotojai, turintys aukštos kokybės konsultacijų teikimo inovacijų klausimais patirtį.

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)
Partneriai:
Lietuvos inovacijų centras
Kauno mokslo ir technologijų parkas
Saulėtekio mokslo ir technologijų parkas
Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas
Visorių informacinių technologijų parkas
Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
Šiaurės miestelio technologijų parkas
Lietuvos pramonininkų konfederacija
Lietuvos darbdavių konfederacija
Lietuvos verslo konfederacija
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. kovo 29 d. – 2020 m. kovo 28 d.
Bendra Projekto vertė: 3 815 791, 31 Eur. Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Panašūs įrašai