Šiuo metu Lietuvos verslo konfederacija kartu su tarptautiniais partneriais iš Ispanijos, Italijos ir Vokietijos įgyvendina projektą ,,STEP – UP Supporting Tutor’s Educational and Professional Upgrade’’ finansuojamą Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos fondo lėšomis. Projektas orientuotas į pedagoginių įgūdžių tobulinimą, reikalingą įmonėse dirbantiems „mentoriams“, dalyvaujantiems profesinio rengimo ir praktinio mokymosi keliuose (angl. WBL – (work based learning).

Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą ir pedagoginių kompetencijų ugdymą, sudarant sąlygas dalyvauti aukščiausios kokybės specialiuosiuose mokymuose tarptautinėje erdvėje. Projekto metu taip pat siekiama stiprinti profesinį mentorių mobilumą ir gebėjimą prisiderinti prie vis naujų ugdymo iššūkių bei sparčiausiai tobulėjančių skaitmeninių technologijų.

Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami mokymai, vykdomas konsultavimas, tarptautiniai darbuotojų mainai, tyrimai, vertinimai ir visuomenės informavimas. Įgyvendinant projekto veiklas bus siekiama stiprinti profesinio rengimo centruose bei įmonėse dirbančių mentorių pedagogines kompetencijas ir profesinę patirtį pameistrystės srityje.

Projektas padės:

  • Keistis geriausios praktikos pavyzdžiais projektuojant, planuojant, rengiant ir vertinant mokymo veiklą įmonėse;
  • Išvystyti ugdomųjų įgūdžių profilio kūrimo sistemą, skirtą organizacijose esantiems „mentoriams“;
  • Sukurti specialiąsias mokymosi veiklas, susijusias su profesinio rengimo ir praktinio mokymo (angl. WBL) veikla (dvigubos sistemos pameistrystė, stažuotės), keičiantis gerąja praktika tarp studentų, dėstytojų ir mokytojų/mentorių.

Projekto kodas: 2019-1-IT01-KA202-007776
Bendra projekto vertė: 297 998 Eur.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. spalio 1 d. – 2022 m. rugsėjo 30 d.
Projekto vykdytojas: Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte (Italija – Pjemonto regiono asociacija)
Projekte dalyvaujančios šalys: Italija, Ispanija, Vokietija, Lietuva.

Projekto vykdymo metu pasiekti šie rezultatai:
O1 – Techninių, pedagoginių kompetencijų ir inovatyvių metodų gerosios praktikos analizė, skirta studentams, mokytojams ir personalui, dirbančiam WBL metodais.Panašūs įrašai