Laikas dokumentų teikimui jau baigėsi.

Kultūros ministerija priima siūlymus suteikti nacionalinio ar savivaldybės mecenato vardą ir prašymus suteikti mecenuojamojo projekto statusą.

Prašyti suteikti projektui mecenuojamojo projekto statusą ir (arba) suteikti nacionalinio ar  savivaldybės mecenato vardą gali fiziniai ir juridiniai asmenys, susiję su tokio projekto iniciavimu, vykdymu ar vertinimu.

Nacionalinio mecenato vardas gal būti suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip vieno milijono eurų dydžio paramą mecenuojamajam projektui (projektams) įgyvendinti valstybės arba daugiau negu vienos savivaldybės lygmeniu.

Savivaldybės, kurioje nuolatinių gyventojų yra 25 000 ar mažiau, mecenato vardas gali būti suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip 150 000 eurų dydžio paramą mecenuojamajam projektui (projektams) įgyvendinti savivaldybės lygmeniu. Savivaldybės, kurioje nuolatinių gyventojų yra daugiau kaip 25 000, arba savivaldybės, kuriai suteiktas Lietuvos Respublikos kurorto statusas, mecenato vardas suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip 250 000 eurų dydžio paramą mecenuojamam projektui (projektams) įgyvendinti savivaldybės lygmeniu. Nacionaliniu arba savivaldybės mecenatu gali būti Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybių narių, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių narių fiziniai ir juridiniai asmenys, fiziniai asmenys, kurie naudojasi laisvo judėjimo Europos Sąjungoje teise, ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsisteigusios kitos organizacijos, neturinčios juridinio asmens teisių.

Dokumentus prašome siųsti paštu arba pristatyti iki 2021 m. spalio 1 d. adresu:

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupei (Mecenatų ženklai)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Basanavičiaus g. 5
LT-01118 Vilnius

Kiti renginiai